Oczyszczalnia jak nowa

Modernizacja oczyszczalni była głównym wyzwaniem dla PGK Sp. z o.o. w Lubartowie

„Rozbudowa i przebudowa – modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji sanitarnej w Lubartowie” to największa inwestycja w historii samorządu i Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Lubartowie.Kiedy osiem lat temu rozpoczynałem pracę w spółce, jej wartość księgowa, czyli wszystkich aktywów zarządzanych wynosiła ok. 20 mln zł – zaznacza Tomasz Marzęda, prezes spółki. – W ciągu ośmiu lat zrealizowaliśmy łącznie kilkadziesiąt przedsięwzięć o łącznej wartości ok. 90 mln zł. Wszystkie zostały zaplanowane, rozliczone i wykonane w terminie. Wartość spółki tylko przez tę najważniejszą inwestycję, którą zrobiliśmy dla pożytku wszystkich mieszkańców, została podniesiona niemal trzykrotnie. 

Oczyszczalnia w Lubartowie została wybudowana w 1996 r. i oddana do użytku w 1997 r. z założeniem 10-letniej eksploatacji. Liczne awarie urządzeń i maszyn stwarzały zagrożenie całkowitego wstrzymania funkcjonowania oczyszczalni, a stale rosnące zużycie energii elektrycznej powodowało wzrost kosztów eksploatacji. Aby uniknąć katastrofy ekologicznej oraz kilkukrotnego zwiększenia kosztów funkcjonowania obiektu, którymi zostaliby obciążeni mieszkańcy, konieczne były prace modernizacyjne.

W ramach projektu o łącznej wartości ponad 58 mln zł zainstalowane zostały nowe urządzenia,  m.in. krata wstępna, prasa tłokowa, suszarnia osadu, kogeneratory. Wykonano dwa równoległe ciągi technologiczne, zapewniające możliwość zachowania ciągłości pracy podczas przeglądów technicznych bądź awarii. Dzięki modernizacji oczyszczalni ścieków powstający osad ściekowy zostanie wykorzystany do produkcji biogazu, co pozwoli obniżyć koszty eksploatacji. Wybudowano również sieć kanalizacji sanitarnej o dł. 1,71 km w ul. Krańcowej dla ok. 184 mieszkańców.

Danuta Klimek

Podpis pod zdjęcie:

– Przebudowa i modernizacja oczyszczalni rozwiązuje wiele problemów mieszkańców samego miasta, jak i okolicznych mniejszych oczyszczalni ścieków, które nigdy nie byłyby w stanie same sobie poradzić z gospodarką osadową – mówił Tomasz Marzęda, prezes PGK Sp. z o.o. w Lubartowie, odbierając EkoSymbol 2018

 

PGK Sp. z o.o. jest jednoosobową spółką Miasta Lubartów, w której 100% udziałów należy do gminy. Zadaniem spółki jest: zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków, utrzymanie czystości i porządku w mieście, zarządzanie zasobem mieszkaniowym, administrowanie cmentarzem komunalnym, odbiór i transport nieczystości stałych oraz nieczystości ciekłych.