„U nas wita się przyszłość z podniesionym czołem”

Utworzony 40 lat temu Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki znajduje się w czołówce prężnie i konsekwentnie rozwijających się wydziałów technicznych w Polsce, uzyskując w kolejnych latach prawa doktoryzowania i habilitowania. Jest znany szeroko z badań naukowych w zakresie maszyn elektrycznych i energetyki odnawialnej, trakcji elektrycznej i teorii mocy, zarówno w Polsce, jak i za granicą

Nowości w ofercie edukacyjnej

Nominowany do tytułu Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2019 Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej proponował dotychczas jako główne kierunki kształcenia elektrotechnikę, informatykę oraz energetykę realizowaną wraz z Wydziałem Mechanicznym Politechniki Krakowskiej na prawach studiów międzywydziałowych.

W związku z koniecznością wyprofilowania kierunków i specjalności pod kątem zmian, które wprowadza Ustawa 2.0, wydział zastąpił dotychczasową informatykę kierunkiem informatyka w inżynierii komputerowej, a elektrotechnikę kierunkiem elektrotechnika i automatyka. Drugą dużą zmianą jest uruchomienie nowego kierunku: elektroenergetyka, który zastąpi dotychczasową energetykę i rozszerzy siatkę zajęć o nowoczesne zagadnienia gospodarki elektroenergetycznej m.in. wodne, solarne i wiatrowe źródła energii. Największą nowością jest jednak utworzenie zupełnie nowego na skalę europejską kierunku – infotroniki. Infotronika to studia magisterskie II stopnia, dedykowane studentom, którzy ukończyli pierwszy stopień studiów inżynierskich, przede wszystkim o profilu informatycznym lub elektrotechnicznym. 

– Infotronika jest zupełnie nowym, interdyscyplinarnym podejściem do mariażu dwóch obszarów nauki: informatyki i mechatroniki – wyjaśnia prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński, który jest odpowiedzialny za utworzenie kierunku.

Specjalista infotronik to osoba zajmująca się systemami o tak wysokim stopniu integracji funkcjonalnej oraz technologicznej modułów, że ich oddzielne rozpatrywanie nie jest możliwe lub nie przynosi spodziewanych rezultatów. W ich projektowaniu, szybkim prototypowaniu, sterowaniu i diagnostyce kluczową rolę odgrywają technologie informatyczne oraz dedykowane programy komputerowe. 

– Mimo, że nie ogłosiliśmy jeszcze oficjalnego naboru, informacja o nowym kierunku natychmiast rozeszła się wśród studentów i już w tej chwili mamy mnóstwo zapytań osób zainteresowanych kontynuacją nauki, mimo że rekrutacja rusza dopiero w 2020 roku! – podkreśla prof. dr hab. inż. Adam Jagiełło, dziekan wydziału.

Wydział z przyszłością

O sukcesie naukowym i dydaktycznym wydziału stanowi oczywiście nie tylko baczne przypatrywanie się zapotrzebowaniu na rynku pracy i wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom samych studentów, ale przede wszystkim konsekwentna i wytrwała praca naukowo-badawcza oraz wzrastająca liczba patentów, co ma decydujące znaczenie w przypadku wydziałów technicznych i dowodzi nacisku, jaki jest kładziony na wykorzystanie wiedzy eksperckiej w praktyce.

– W myśl zasady „kto się nie rozwija, ten się cofa” staramy się systematycznie poszerzać, modyfikować i udoskonalać naszą ofertę dydaktyczną oraz podnosić jakość kształcenia, tak by sprostać wymogom rynku pracy i gospodarki. Nasi studenci są zresztą rozchwytywani przez pracodawców, większość z nich znajduje pracę w zawodzie jeszcze podczas trwania studiów – dodaje prof. Adam Jagiełło.

Wydział inwestuje również w kadrę naukowo-dydaktyczną. W okresie niespełna dwóch lat aż pięciu pracowników uzyskało stopień naukowy doktora habilitowanego. Bez odpowiednio wykształconych fachowców nie można dobrze uczyć studentów, dlatego wykładowcy wydziału przynależą do międzynarodowych i ogólnopolskich towarzystw, organizacji i instytucji naukowych oraz zespołów eksperckich, pełniąc w nich nieraz prestiżowe funkcje, m.in. prof. Krzysztof Kluszczyński od wielu lat jest przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej oraz współprzewodniczącym międzynarodowej sieci ,,Research and Education in Mechatronics”, zaś dr hab. Zbigniew Kokosiński jest ekspertem w międzynarodowym programie CEEPUS. Wydział bardzo szeroko angażuje się w organizację międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji naukowych, służących wymianie doświadczeń i wiedzy. W najbliższym czasie będzie organizatorem takich znaczących konferencji jak: Congress on Mechatronics, REM, IDAACS, WZEE, a również XXX Jubileuszowego Zjazdu Dziekanów Wydziałów Elektrycznych, Elektroniki, Telekomunikacji, Automatyki i Robotyki oraz Informatyki. 

Praktyczne podejście

Warto podkreślić, że władze wydziału prężnie współpracują również ze środowiskiem przemysłowym, wsłuchując się w potrzeby przedsiębiorców.

– Jedną z pierwszych rzeczy, które zrobiłem, gdy objąłem stanowisko dziekana wydziału, było zorganizowanie spotkania z przyszłymi potencjalnymi pracodawcami naszych studentów. Konkluzje były jednoznaczne: należy zmienić siatki zajęć w taki sposób, by zwiększyć liczbę laboratoriów i zajęć praktycznych kosztem zmniejszenia zajęć stricte teoretycznych – wyjaśnia dziekan.

Obecne propozycje kierunków kształcenia i siatki zajęć na poszczególnych kierunkach są wynikiem tych dyskusji. Oprócz samych zmian w programie kształcenia na dużą uwagę zasługuje porozumienie z ekspertami reprezentującymi przemysł, na mocy którego specjaliści ci prowadzą laboratoria czy zajęcia ściśle zestrojone z praktycznym profilem kandydata, którego oczekuje dana firma. Dzięki temu absolwenci są wyposażeni w kompleksowy zestaw umiejętności praktycznych, których oczekuje od nich przyszły pracodawca.

– Mamy znaczący wkład w postęp naukowo-techniczny, czego dowodem są przede wszystkim przyznane naszym pracownikom patenty. Tylko od 2017 roku otrzymaliśmy ich 14 (przy liczbie pracowników dydaktyczno-badawczych 64), wśród których aż 6 jest wynikiem współpracy z firmami zewnętrznymi – podkreśla prof. Adam Jagiełło.

Studenci wydziału mogą odbywać praktyki i staże w blisko 60 największych firmach z branży elektrycznej, elektronicznej i informatycznej, jak chociażby TAURON Dystrybucja, PKP Energetyka, PKP Cargo, COMARCH, Bombardier Transportation ZWUS Polska, ENION, PILKINGTON Polska czy Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania.

W ostatnich latach w Krakowie pojawiło się sporo firm z zakresu technologii samochodowych, także tych szczególnie wyspecjalizowanych w branży elektromobilności.

– Szybko wyłapujemy każdą możliwość, dającą perspektywę rozwoju. Niedawno nawiązaliśmy współpracę z międzynarodowymi firmami EDAG Engineering, Varroc Lighting Systems i Aptiv, przygotowującymi rozwiązania automotive dla całego świata. Dzięki temu nasi studenci mogą przygotowywać swoje prace dyplomowe, związane bezpośrednio z profilem działalności tych wiodących firm – wyjaśnia dr hab. inż. Andrzej Szromba, prodziekan wydziału.

Nade wszystko rozwój

Oprócz bogatej oferty kształcenia praktycznego wydział nie zapomina o konieczności nieustannego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji – zarówno adeptów, jak i kadry dydaktycznej. W lipcu br. wydział przystąpił do realizacji projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, pn.: „REG – region uczący się”. Do najważniejszych założeń programu należy podnoszenie kompetencji studentów oraz pracowników – szkolenie certyfikowane SEP z przyznaniem uprawnień zawodowych, zaawansowane szkolenie z AUTOCAD w praktyce projektowej dające możliwość uzyskania certyfikatu Autodesk Certified Professional, a także szkolenie z zakresu programowania sterowników PLC.

– Program zakłada dokształcenie kadry naukowo-dydaktycznej i dydaktycznej: w zagadnieniach programistycznych (w tym także uwzględnia możliwość uzyskania stopnia instruktora programu AutoCad), na kursach oprogramowania MathCad, kursach z zakresu platformy Moodle, specjalistycznych szkoleniach językowych czy w ramach międzynarodowej wymiany naukowej – dodaje dr inż. Ireneusz Chrabąszcz, prodziekan wydziału.

Uczelnia jest również otwarta na międzynarodową wymianę akademicką, m.in. wydział realizuje międzynarodowy program NAWA w ramach Akademickiego Partnerstwa Biznesowego z uczelniami partnerskimi z Rumunii, Czech oraz Szwajcarii.

Ponadto w ramach programu POWER Programowanie Doskonałości – PK XXI w. na lata 2018–2022 oraz ze środków wydziału zostały utworzone nowe laboratoria: sterowania i programowania robotów stacjonarnych i mobilnych (we współpracy z KUKA Poland), szybkiego prototypowania, druku 3D i skanowania, sterowania i zarządzania budynkami inteligentnymi, jak też technologii informatycznych dla Przemysłu 4.0.

 Krakowska tradycja żaków

Studia na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej to oczywiście nie tylko konkretna, stawiająca na praktykę edukacja czy doskonałe przygotowanie do startu na rynku pracy. Mimo, że w wielu miastach tradycja studencka powoli przygasa, Kraków jako jeden z ostatnich jej bastionów obok kształcenia sporą wagę przykłada także do samego życia studenckiego, które od setek lat sprawia, że miasto jest barwną, bogatą, multikulturową mozaiką ciekawych świata młodych ludzi, którzy mają bardzo konkretne pomysły na to, w jaki sposób go ulepszać.

– Liczne wycieczki naukowe, wspólne wyjazdy w góry, zawody narciarskie i regaty żeglarskie, bardzo dobra praca samorządów studenckich, które dbają także o organizację życia studenckiego i przykładają wagę do wszystkich tradycyjnych obchodów – to cechy, które bardzo mocno wyróżniają studentów naszego wydziału. Co więcej, naszych absolwentów bardzo cenią pracodawcy, bowiem są to nie tylko świetni inżynierowie i specjaliści w swoich dziedzinach, ale osoby kreatywne, z interdyscyplinarnym podejściem do świata, umiejące rozwiązywać niejednokrotnie trudne problemy, wymagające wszechstronnej wiedzy – wyjaśnia prof. Krzysztof Kluszczyński.

Ta multikulturowa i ponadnarodowa mieszanka myśli naukowej jest czymś, co charakteryzuje wydział od samego początku. Wciąż rozwijając się, łączy w sobie wiele tradycji akademickich, a na jego kadrę składają się wychowankowie różnych środowisk naukowych: prócz – oczywiście – Politechniki Krakowskiej, również AGH, Politechniki Śląskiej, czy też Politechniki Lwowskiej i Kijowskiej. W tym roku profesorami wizytującymi byli profesorowie: Elias G. Strangas z Michigan State University (USA) oraz Mark Bomberg z McMaster University (Kanada). Wydział umożliwia studentom zdobycie double diploma we współpracy z Uniwersytetem Cranfield (Wielka Brytania).

– Co najważniejsze: jesteśmy bardzo elastyczni i wciąż gotowi na wyzwania, także te, które nas dopiero czekają. U nas zawsze wita się przyszłość z podniesionym czołem – podsumowuje prof. Adam Jagiełło.

Joanna Gulewicz

Podziel się:

Nastepne

PKP Intercity inwestuje z myślą o pasażerach 

śr. sie 28 , 2019
PKP Intercity S.A. realizuje przyjętą strategię inwestycyjną na lata 2016–2023. Na program o nazwie „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji” spółka przeznaczy około 7 mld zł, a jego celem jest podniesienie komfortu podróżowania pociągami przewoźnika Pierwsze półrocze 2019 r. potwierdza zwiększające się zainteresowanie usługami przewoźnika. Spółka przewiozła w tym okresie 22,8 mln pasażerów, co daje 6-procentowy wzrost względem analogicznego okresu w 2018 r. Jest to dobry prognostyk, wskazujący, że polska […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie