FindFish: platforma transferu wiedzy naukowcy – rybacy 

FindFish: platforma transferu wiedzy naukowcy – rybacy  – Monitor Rynkowy

W marcu 2023 roku zostanie oddany do użytku cyfrowy system „Platforma transferu wiedzy – FindFish” (www.findfish.pl)  jako narzędzie pomocne rybakom w ich codziennej pracy.

Platforma transferu wiedzy FindFish to baza danych i prognoz online o środowisku morskim Zatoki Gdańskiej (wody przejściowe i otwarte Zatoki Gdańskiej) i jego zasobach żywych,  stworzona poprzez transfer wiedzy pomiędzy dwiema grupami użytkowników: naukowcy – rybacy.

Platforma FindFish, wykorzystująca model działający w trybie operacyjnym, stworzona  na podstawie opracowanych istniejących i aktualnych danych in situ pozyskanych w trakcie wypraw rybackich, przekazywanych do sytemu przez rybaków jak i danych numerycznych dostarczanych przez naukowców, będzie na bieżąco dostarczała prognozy o:

  1. warunkach  hydrodynamicznych, fizykochemicznych i biologicznych środowiska morskiego Zatoki Gdańskiej,
  2. miejscach występowania najkorzystniejszych warunków środowiskowych dla bytowania ryb poławianych przemysłowo konkretnego gatunku.

System, po ostatecznym wdrożeniu w życie, będzie udostępniał mapy ukazujące, w jakich rejonach, w jakim czasie i w jakich warunkach hydrologicznych łowiska ryb powinny być największe, bazując na symulacjach numerycznych. Dobrze zaprojektowana i wykonana platforma – merytoryczna podstawa systemu (baza danych umożliwiająca określenie stanu środowiska Zatoki Gdańskiej) wzbogacana na bieżąco o nowe dane modelowe da możliwość prognozowania (z 60-godzinnym wyprzedzeniem) warunków panujących na morzu i miejsc wystąpienia potencjalnych łowisk ryb poławianych przemysłowo.

Celem projektu jest zwiększenie intensywności transferu wiedzy i wykorzystania potencjału naukowego przez rybaków, a dzięki temu – podnoszenie ich konkurencyjności poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań wypracowanych w ramach projektu. 

System będzie użyteczny przede wszystkim dla rybaków, przedstawicieli jednostek naukowych oraz administracji morskiej i rybackiej (UM i OIRM). 

System z jednej strony jest ukierunkowany na przedsiębiorców – rybaków; z drugiej został skoncentrowany na działania po stronie podaży wiedzy przez jednostki naukowe. Platforma FindFish opiera się na założeniu, iż poprzez udrożnienie współpracy po stronie jednostek naukowych możliwy będzie wzrost innowacyjności i konkurencyjności ZRM-OP we Władysławowie. Przyczyni się także do zrównoważonego rozwoju rybołówstwa morskiego i ochrony ekosystemu Zatoki Gdańskiej. To z kolei powinno przełożyć się na większą innowacyjność regionalnej gospodarki morskiej i rybołówstwa, jak również wzrost konkurencyjności regionu w tym zakresie działań.

Platforma FindFish – jako usługa – jest projektem innowacyjnym, w którym został opracowany trójwymiarowy model ekohydrologiczny dla Zatoki Gdańskiej EcoFish z modułem Fish dla konkretnych gatunków ryb poławianych przemysłowo w Zatoce Gdańskiej (wody wewnętrzne i zewnętrzne). 

Skuteczny połów ryb jest przedsięwzięciem złożonym i zależnym od wielu czynników. Planowany projekt ma na celu stworzyć system informacyjny przydatny armatorom statków rybackich. Z punktu widzenia coraz niższych kwot połowowych istotne jest opracowanie jak najbardziej optymalnych parametrów połowowych do osiągnięcia zakładanego celu. tj. jak najwyższej opłacalności prowadzonej przez rybaków działalności gospodarczej i najbardziej efektywnego wykorzystania dostępnych kwot połowowych, czyli uzyskania jak najwyższych cen za produkty rybołówstwa przy jak najniższych kosztach prowadzonej działalności. W chwili obecnej koszty pracy załóg sięgają nawet 40%, a paliw i środków smarnych nawet 20% przychodów. Z powodu ograniczonych limitów połowowych nie ma możliwości zwiększenia przychodu poprzez zwiększenie ilości poławianych ryb. Jedyną możliwością poprawy opłacalności ekonomicznej jest osiągnięcie wyższych cen poprzez poprawę ich jakości, a więc skrócenia drogi z łowiska do portu, krótszych rejsów połowowych, ściśle ukierunkowanych połowów pod konkretnego odbiorcę. Wprowadzenie systemu modelowania matematycznego w oparciu o jak najwyższy stopień korelacji warunków hydrometeorologicznych, hydrochemicznych, fizykochemicznych wody w oparciu o rzeczywiste połowy (badania i ocena jakościowa i ilościowa – zadanie zrealizowane przez rybaków) pozwoli w pełnym stopni wpłynąć na opłacalność połowów.

Platforma FindFish umożliwi możliwie najbardziej ekonomiczne wykorzystanie dostępnych limitów połowowych. Wartością dodaną realizacji projektu będzie poprawa bezpieczeństwa na morzu i poprawa warunków pracy. Złowienie tej samej ilości ryb w krótszym rejsie połowowym odciąży załogę statku, a tym samym poprawi jej bezpieczeństwo. Zmniejszy się również zużycie paliwa, co prowadzi do mniejszego zanieczyszczenia środowiska. Decyzje, jakie zostają podjęte przez kapitana, decydują o tym, czy jego łódź bezpiecznie powróci do portu na czas, czy połów okaże się obfity. Decyzje muszą być podjęte w sposób optymalny, aby zysk był możliwie największy, a straty najmniejsze. Wzrost trafności decyzji będzie możliwy dzięki dostępowi do Platformy FindFish.

Liderem projektu pn. „Platforma transferu wiedzy FindFish – Numeryczny System Prognozowania warunków środowiska morskiego Zatoki Gdańskiej dla Rybołówstwa” jest Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Sopocie, a kierownikiem jest prof. dr hab. Lidia Dzierzbicka-Głowacka.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Instytutem Morskim Uniwersytetu Morskiego w Gdyni i Zrzeszeniem Rybaków Morskich – Organizacja Producentów z siedzibą we Władysławowie.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 01. Komercjalizacja wiedzy, Działanie 01.01. Ekspansja przez innowacje, Poddziałanie 01.01.01. Ekspansja przez innowacje.

Zapraszamy na stronę www.findfish.pl

FindFish: platforma transferu wiedzy naukowcy – rybacy  – Monitor Rynkowy
Podziel się:

Nastepne

M.A. Kuzniar - Północ w Everwood

śr. lis 23 , 2022
Kiedy magia wkroczy w twoje życie, na zawsze już pozostaniesz w jej migotliwym uścisku. Hoffmannowski „Dziadek do orzechów” w wersji dla dorosłych. Opowieść pełna baśniowych czarów, niesamowitości i grozy – uwodzicielska i niepokojąca. Nottingham, rok 1906. Marietta Stelle marzy o karierze baletnicy. Jednak w miarę zbliżania się Świąt Bożego Narodzenia z coraz większym smutkiem myśli o tym, że będzie musiała porzucić swoją pasję – rodzina życzy sobie, by w dzień […]
M.A. Kuzniar - Północ w Everwood – Monitor Rynkowy

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie