Port Gdynia w trosce o środowisko

W środę 27 stycznia 2021 r. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. złożył wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji pt. „Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia. To ważna chwila w tej  kluczowej inwestycji dla rozwoju Portu Gdynia i regionu. 

W trosce o  dobro środowiska naturalnego i mieszkańców miasta Gdyni,  władze Portu przeprowadziły szereg  analiz i badań mających na celu zbadanie potencjalnego oddziaływania inwestycji na otoczenie. 

Jednym z istotnych aspektów dla Gdyni jest zachowanie charakterystycznego, morsko – przemysłowego charakteru krajobrazu otoczenia. Dlatego, w pierwszej kolejności przeprowadzono waloryzację i kompleksową analizę oddziaływania na krajobraz dla różnych wariantów Portu Zewnętrznego wraz z mapami z punktów widokowych. 

Analiza wykazała, iż pomimo widocznego dla obserwatora industrialnego krajobrazu wybrany do realizacji wariant Portu Zewnętrznego pozwoli na utrzymanie szerokiego widoku na wody Zatoki. Mając na uwadze przemysłowy charakter portu i nie zapominając, iż miasto Gdynia wzięło swój początek od wizji budowy pierwszego polskiego portu, nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na lokalną społeczność. Dodatkowo, Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. zaplanował wybudowanie wieży widokowej, wieńczącej pirs zewnętrzny wraz z aleją pieszo – rowerową, która umożliwi widok na Zatokę Gdańską i Półwysep Helski. Będzie to kolejny punkt na mapie miasta, jako atrakcja turystyczna. 

Jedną z priorytetowych analiz było zbadanie potencjalnego wpływu Portu Zewnętrznego, zarówno na siedliska, jak również na warunki hydrodynamiczne panujące w akwenie.  Na podstawie wykonanych modeli możemy zapewnić mieszkańców Gdyni i turystów, że powstanie pirsu zewnętrznego nie zaburzy przepływu wód w głąb Zatoki Puckiej. Badania objęły swoim zasięgiem również przeprowadzenie analizy w zakresie ruchu rumowiska. Symulacje komputerowe wykazały, iż nie przewiduje się negatywnego wpływu na plaże i klify, w sąsiedztwie portu. Stan plaż i kąpielisk, z których korzystamy nie ulegnie zmianie ani pogorszeniu. 

Priorytetowym zadaniem dla służb portowych było wybranie ze wszystkich analizowanych wariantów rozwiązania najbardziej korzystnego dla środowiska, w zakresie hałasu. Dbałość o dobro lokalnej społeczności przyczyniła się do zmiany pierwotnie nakreślonego kształtu pirsu zewnętrznego. W trakcie prac nad raportem oddziaływania na środowisko  wnikliwie i z wykorzystaniem najnowszych technologii przeanalizowano rozprzestrzenianie się hałasu, w otoczeniu pirsu i portu.

Na podstawie uzyskanych wyników Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., będąc świadomym potencjalnych zagrożeń i oddziaływań hałasu, zmienił projekt  na rzecz wariantu, którego oddziaływanie na klimat akustyczny w tym rejonie jest znacząco mniejszy. 

Wielopoziomowa, roczna analiza w zakresie wpływu na organizmy bytujące w rejonie akwenu Zatoki Gdańskiej wykazała, iż nie poniosą one szkody z powodu budowy czy też funkcjonowania nowego pirsu w Porcie Gdynia. Jest to szczególnie ważne, gdyż region szczyci się dogodnymi warunkami dla bytowania ptaków i  roślin podwodnych. 

 „Inwentaryzacja przyrodnicza na terenach przeznaczonych pod planowaną inwestycję „Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdyni” została wykonana pod kierownictwem prof. zw. dr hab. Włodzimierza Meissnera oraz dr hab. Mariusza Sapoty, profesora Uniwersytetu Gdańskiego. Prace obejmowały badania awifauny na morzu na obszarze Natura 200 Zatoka Pucka PLB220005, badania wybranych lęgowych gatunków ptaków na obszarze Natura 200 Zatoka Pucka PLB220005 na falochronie wyspowym oraz pirsie węglowym Portu w Gdyni, a także inwentaryzację składu gatunkowego awifauny. Prace zostały zakończone kompleksowym opracowaniem”–  komentuje dr Sebastian Susmarski,  Dyrektor Centrum Analiz i Ekspertyz z Uniwersytetu Gdańskiego. 

Jednocześnie, w celu wkomponowania nowego układu komunikacyjnego drogowo – kolejowego oraz budowli samego pirsu w tkankę miejską, wprowadzone zostaną elementy małej architektury.  Wyżej wymienione elementy dostosowania urbanistycznego do otaczającego krajobrazu  zaprojektowane zostały w taki sposób, aby zachować modernistyczny i portowy charakter naszego miasta. 

Podziel się:

Nastepne

Lynette Noni - Szept

pon. lt. 1 , 2021
Przez dwa i pół roku Jane Doe – Obiekt Sześć-Osiem-Cztery – była przetrzymywana w celi tajnego podziemnego ośrodka rządowego i w tym czasie nie wypowiedziała ani jednego słowa. Nawet swojego prawdziwego imienia. Teraz władze podejmują ostatnią desperacką próbę nakłonienia jej, by zaczęła mówić, i oddają ją pod opiekę tajemniczego Landona Warda. Ku zaskoczeniu Jane Ward odnosi się do niej uprzejmie. Sprawia wrażenie, że mu na niej zależy. Pomimo wysiłków Jane, […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Laur Internetu

Wybierz Polskie