Z myślą o studentach i absolwentach

Nowoczesne metody przekazywania wiedzy, współpraca z biznesem, projekty wsparcia wejścia na rynek pracy i podniesienia kompetencji zawodowych – wszystko to funkcjonuje w  elbląskiej uczelni

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu obchodzi 20-lecie funkcjonowania. Wielokrotnie udowodniła, że inwestowanie w kapitał ludzki oraz studentów przynosi korzyść tak jednej, jak i drugiej stronie. Uczelnia posiada wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia (stanowiący część systemu zarządzania jakości ISO 9001-2008), który obejmuje wszystkie jego elementy wpływające na zakres i jakość działań – studentów, słuchaczy oraz pracowników. Dyrektorzy instytutów działających w ramach uczelni powołali Komisje Programowe, które systematycznie opracowują nowe i dokonują korekt aktualnych efektów kształcenia dla danego kierunku studiów; opracowują zmiany w programie; opiniują korekty programowe zgłaszane na Senat przez kierownictwo danego instytutu; weryfikują i opiniują tematy prac dyplomowych.

Obecnie w PWSZ w Elblągu kształci się blisko 2,5 tys. studentów w czterech instytutach: Politechnicznym, Informatyki Stosowanej, Ekonomicznym oraz Pedagogiczno-Językowym. Działający na uczelni System Boloński umożliwia równoległe studiowanie na różnych kierunkach i specjalnościach oraz zmianę kierunku kształcenia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia.

Z inicjatywy rektora uczelni opracowano i wdrożono w Polsce pilotażowy projekt praktyk zawodowych. – Projekt ma na celu wypracowanie jednolitego systemu sześciomiesięcznych praktyk zawodowych, który po odpowiednich regulacjach prawnych może być wprowadzony jako rozwiązanie systemowe dla wszystkich wyższych szkół zawodowych z pierwszym stopniem studiów na kierunkach o profilu praktycznym. Wypracowanie takiego systemu możliwe jest tylko w ścisłej współpracy z pracodawcami oraz władzami regionalnymi i samorządowymi – wyjaśnia prof. Zbigniew Walczyk, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.

W jego ramach zaangażowanych zostanie 7000 studentów państwowych wyższych szkół zawodowych z całego kraju. Całkowity budżet projektu wynosi 136 mln zł. Uczelnia nieprzerwanie zwiększa liczbę umów z przedsiębiorcami, dzięki czemu studenci mogą odbywać tak ważne dla ich przyszłej kariery zawodowej praktyki zawodowe. Podpisanych umów jest już 600.

To niejedyny projekt, który umożliwia studentom elbląskiej uczelni odnalezienie się na rynku pracy. Szkoła wyższa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Reaktor ABK”, którego celem jest wsparcie młodych ludzi w procesie wchodzenia na rynek pracy. Przedsięwzięcie przeznaczone jest dla 400 studentów PWSZ w Elblągu oraz absolwentów, którzy ukończą studia w okresie trwania projektu. Żacy mogą w jego ramach skorzystać z wielu przydatnych zadań, takich jak: doradztwo zawodowe, coaching, doradztwo z zakresu przedsiębiorczości i zakładania działalności gospodarczej, mentoring w miejscu pracy, podnoszenie kompetencji pracowników ABK, rozwój zaplecza narzędziowego ABK, monitoring karier zawodowych studentów będących uczestnikami projektu.

– Od samego początku staramy się być uczelnią, która nie przekazuje „suchej”, podręcznikowej wiedzy. Chcemy, aby nasi absolwenci odnosili w życiu sukcesy zawodowe. I to się udaje, gdy sami do nas przychodzą i opowiadają o tym, co osiągnęli i gdy sami też śledzimy ścieżki ich karier. Obecnie jesteśmy na etapie rozpoczęcia kolejnego projektu p.n.: PWSZ w Elblągu – Uczelnia III-ciej Generacji, finansowanego z pieniędzy operacyjnych, które zostaną spożytkowane na różnego rodzaju zajęcia dodatkowe dla studentów, tak aby stali się jeszcze bardziej konkurencyjni na rynku pracy, mając do zaoferowania przedsiębiorcom bogatą paletę praktycznych umiejętności. Wszystkich tych, których dziś poszukują firmy – podsumowuje prof. Zbigniew Walczyk.

 

Podziel się:

Nastepne

Krasocin pięknieje

pt. kwi 27 , 2018
Piękno krajobrazu, dynamiczny rozwój i inwestycje w bezpieczeństwo to główne atuty świętokrzyskiej gminy Natura nie poskąpiła uroku Krasocinowi i jego okolicom. Obecnie jednak największy potencjał gminy stanowią: dynamiczny progres gospodarczy, inwestowanie w nowoczesne kształcenie, przebudowa dróg lokalnych, racjonalna gospodarka odpadami oraz dbałość o bezpieczeństwo, tradycję i kulturę. W ciągu minionych siedmiu lat władze z determinacją rozwijały gospodarkę wodno-ściekową, przeznaczając na ten cel aż 14 mln zł. Dzięki tej inwestycji obecnie […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Laur Internetu

Wybierz Polskie