ZWiK Wołczyn: 110 lat tradycji czystej wody

Od 11 dekad wołczyńskie wodociągi dostarczają mieszkańcom czystą wodę dbając przy tym o jakość ścieków zapewniającą ochronę środowiska

Początek wodociągów w Wołczynie datuje się na rok 1907, kiedy to dla poprawy jakości wody wybudowano przy ul Poznańskiej 35-metrową wieżę ciśnień, mającą zapewnić odpowiednie ciśnienie wody w mieście, a wykonane obok studnie odpowiednią jej ilość i jakość.

Obecnie wieża ciśnień nie jest już użytkowana, stanowi jednak obiekt na stałe wkomponowany w panoramę miasta oraz widnieje jako logo-symbol firmy.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wołczynie został utworzony na bazie Wydziału Eksploatacyjnego Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Opolu w roku 1993.

Od 2004 r. firma funkcjonuje jako spółka prawa handlowego pn. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wołczynie, prowadzi działalność w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odbioru i oczyszczania ścieków od mieszkańców 14 tysięcznej gminy – miasta Wołczyn oraz 21 sołectw.

Spółka eksploatuje pięć ujęć wody na bazie wód podziemnych wraz ze stacjami uzdatniania wody oraz obiektami towarzyszącymi, zarządza mechaniczno-biologiczną oczyszczalnią ścieków z podwyższonym usuwaniem związków biogennych oraz eksploatuje sieci wodociągowe o dł. 140 km i sieci kanalizacyjne o dł. 50 km.

W celu poprawy ochrony jakości wód i środowiska spółka systematycznie rozbudowuje sieci kanalizacyjne podłączając do zorganizowanego systemu odprowadzania ścieków kolejne miejscowości gminy.

Począwszy od roku 2010 zakład rozpoczął swoją przygodę z pozyskaniem środków zewnętrznych, unijnych dla potrzeb rozwiązywania problemów gospodarki wodno-ściekowej Gminy Wołczyn.

Pozyskano wówczas środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na rozpoznanie termalnego otworu solankowego o głębokości 1100 m znajdującego się na obrzeżach miasta Wołczyna. Po przeprowadzeniu oceny technicznej otworu (kamerowanie), pompowaniu, zbadaniu właściwości wody, opracowano dokumentację hydrogeologiczną i uzyskano decyzję zatwierdzającą zasoby eksploatacyjne oraz uzyskano opinię Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH w Warszawie o przydatności wody do celów leczniczych ( kąpiele, inhalacje).

W 2013 r. przy pozyskaniu środków zewnętrznych na ujęciu wody Brzezinki wybudowano instalację do redukcji azotanów, zapewniając odbiorcom wodę o odpowiedniej jakości.

W 2014 r. pozyskano środki unijne poprzez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, co pozwoliło zrealizować budowę ponad 8 km sieci kanalizacyjnej w m. Brzezinki. Zadanie to było o tyle ważne gdyż w w/w miejscowości znajduję się ujęcie wody, z którego zaopatrywanych jest w wodę ok 66,5 % mieszkańców Gminy Wołczyn.

Obecnie spółka wsparta środkami unijnymi realizuje projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Wołczyn”, na który otrzymała dofinansowanie w wysokości 63,75%.

Wartość kosztorysowa w/w projektu wynosi ponad 14 mln zł. W celu skutecznej i terminowej realizacji projektu zgodnie z wszystkimi obowiązującymi wytycznymi oraz przepisami prawa polskiego i wspólnotowego w strukturze organizacyjnej firmy powołano zespół, którego zadaniem jest jego realizacja, ogłaszanie przetargów oraz rozliczenie projektu. Zakres rzeczowy projektu obejmuje pięć zadań:


1. Budowę sieci kanalizacyjnej raz z tłoczniami i rurociągiem tranzytowym w miejscowości
Krzywiczyny – realizacja do października 2017 r.;
2. Zakup samochodu specjalistycznego do obsługi systemów kanalizacyjnych – zadanie zrealizowane;
3. Zakup, montaż i wdrożenie inteligentnego systemu monitoringu i zarządzania (SCADA) obiektami kanalizacyjnymi – zadanie zrealizowane;
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tłoczniami o długości ok. 6 km w miejscowości Skałągi – realizacja zadania 2018 r.;
5. Budowa panelowej słonecznej suszarni osadów na obiekcie oczyszczalni ścieków w Wołczynie – realizacja 2019 r.


Ostatnie lata działalności statutowej spółki nacechowane były licznymi modernizacjami obiektów, sieci wodociągowych, zakupem nowego sprzętu oraz środków transportowych.

Ponieważ specyfika działalności wywołuje częste relacje ze środowiskiem naturalnym, spółka dokonuje wszelkich starań, aby ta działalność nie skutkowała negatywnie. Efekty te uzyskiwane są poprzez ścisłe przestrzeganie pozwoleń, decyzji oraz norm w zakresie poboru wody, odprowadzania ścieków, składowania odpadów i emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Konsekwentnie realizowana polityka inwestycyjna niewątpliwie przełoży się na wymierne korzyści dla mieszkańców oraz poprawę otaczającego środowiska.

Firma umacnia swoją pozycję gospodarczą na lokalnym rynku, jest postrzegana jako solidny pracodawca i wiarygodny partner biznesowy. Zakład jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, zarówno lokalnych jak i ogólnokrajowych.

Podziel się:

Nastepne

SM Górnik: Dobra spółdzielnia z Jaworzna

wt. sie 29 , 2017
Spółdzielnie mieszkaniowe jak dotąd są najbardziej efektywnym zarządcą osiedli. Przyjęte zmiany w ustawie o spółdzielczości mogą zaszkodzić sprawnemu zarządzaniu zasobami budynków mieszkalnych, czyli samym spółdzielcom Garść historii Powstanie Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Jaworznie wiąże się z datą 30 grudnia 1960 roku, kiedy to Centralny Związek Spółdzielczości Budownictwa Mieszkaniowego w Warszawie wydał zaświadczenie stanowiące o celowości jej powstania. Z biegiem czasu zasoby spółdzielni dynamicznie rozrastały się. Największy rozwój rozpoczął się 14 […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie