Czysta woda i środowisko w Pleszewie

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Pleszewie konsekwentnie modernizuje sieć wodociągową i kanalizacyjną dbając zarazem o środowisko i wygląd miasta

Wykonujemy praktycznie wszystkie zadania związane z branżą komunalną – zaznacza Grzegorz Knappe, prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.w Pleszewie, laureata EkoSymbolu 2017. – Główna nasza działalność, oparta na bogatym, długoletnim doświadczeniu, to dostarczanie wody i odbieranie ścieków od mieszkańców, ale zajmujemy się również odbiorem i transportem odpadów komunalnych i przemysłowych, utrzymaniem zieleni miejskiej, oczyszczaniem miasta. Mamy własna stację diagnostyczną, wykonujemy również dużo usług na zewnątrz. Nasze akredytowane laboratorium należy do najlepszych w Wielkopolsce i świadczy usługi dla kilkudziesięciu gmin w południowej części regionu.

Laboratorium, które już niemal 10 lat temu otrzymało certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji, przeprowadza do 3000 analiz rocznie. Posiada Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001:2008, zatwierdzenie systemu jakości przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pleszewie, uprawnienia do profesjonalnego pobierania wody i ścieków. Zakres badań, jakie obecnie oferuje to: pobieranie i transport próbek wody i ścieków, badania fizykochemiczne wody i ścieków, badania bakteriologiczne wody. Laboratorium dba, aby woda w mieście była bardzo wysokiej jakości i szybko jest w stanie dostarczyć informacje o ewentualnych zmianach w jej fizykochemii, co umożliwia stosowną reakcję. Obsługuje baseny, akweny, jeziora, studnie indywidualnych gospodarstw.

Kilka lat temu właściciel, czyli Gmina Pleszew, zadecydował, aby PK w Pleszewie zajmowało się pozyskiwaniem środków zewnętrznych i z nich realizowało (przy wsparciu gminy) inwestycje. Z tego obowiązku firma wywiązuje się perfekcyjnie. W ciągu kilku lat zbudowano wiele kilometrów sieci kanalizacyjnej z jej rozdziałem na sanitarna i deszczową, nowe wodociągi, zmodernizowano oczyszczalnię ścieków, w której zastosowano szereg urządzeń wchodzących w ciąg technologiczny konieczny do spełnienia tzw. Dyrektywy Azotowej UE. Współpraca z władzami miejskimi układa się bardzo dobrze, a podjęte kilka lat temu decyzje okazały się trafione. Przedsiębiorstwo rozkwitło.

Rozbudowujemy kolejne odcinki kanalizacji, staramy się o kolejne środki niezbędne do realizacji tych celów – zaznacza Grzegorz Knappe.– Pierwszy etap porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie skończyliśmy w 2015 r., od 2016 r. realizujemy drugi etap i aplikujemy o środki na trzeci. Zdajemy sobie sprawę z tego że powoli się kończy możliwość pozyskiwania środków unijnych, przynajmniej w takiej skali jak dzisiejsza, więc chcemy te ostatnie lata wykorzystać jak najefektywniej. To najważniejsze nasze zadanie.

PK w Pleszewie będzie porządkowało sieć kanalizacyjną do 2020 r. Planowane inwestycje obejmują: remont i przebudowę kanału ogólnospławnego wraz z rozdzieleniem kanalizacji sanitarnej i deszczowej (o długości ok. 2 km), przebudowę 3 km sieci wodociągowej oraz wymianę sieci gazowej wraz z urządzeniami w oczyszczalni ścieków w Zielonej Łące. Jednak największym wyzwaniem będzie kompleksowa przebudowa instalacji Starego Miasta, która w oczywisty sposób będzie wiązała się z pewnymi uciążliwościami dla mieszkańców.

Podjęliśmy decyzje o wejściu w Stare Miasto wspólnie z właścicielem – podkreśla Grzegorz Knappe. – Są to – trzeba przyznać – prace uciążliwe i długotrwałe, ale niektóre fragmenty sieci mają ponad sto lat i teraz mamy bodaj ostatnią okazję na podjęcie wszechstronnych działań modernizacyjnych. Dzięki nim centrum miasta zostanie w praktyce przebudowane. Przy okazji rewitalizujemy bardzo wiele starych miejsc, które bez inwestycji w infrastrukturę na pewno nie zyskałyby nowego wyglądu, np. chodniki zostaną odtworzone w nowej jakości i za kilka lat centrum Pleszewa będzie nie do poznania. Mam nadzieję, że zadowolenie mieszkańców z możliwości korzystania z zrealizowanych już inwestycji zrekompensuje niedogodności.

Wcześniejsze przedsięwzięcie, które uzyskało dofinansowanie to „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Pleszew”, którego całkowite koszty oszacowano na blisko 20 mln zł, a dotacja wyniosła ponad połowę tej kwoty. W rezultacie podniesiono poziom wyposażenia aglomeracji w zakresie podstawowej infrastruktury technicznej oraz ograniczono skażenia wód gruntowych i powierzchniowych ściekami komunalnymi. Efektem jest wybudowanie i zmodernizowanie sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej i przyłączenie do sieci kanalizacyjnej 930 mieszkańców. Przewidziano również częściową przebudowę sieci wodociągowej oraz modernizacja stacji uzdatniania wody. Wskaźnik przyłączeń do sieci nowobudowanych wynosi 100%.

Efekt ekologiczny inwestycji jest nie do przecenienia, ale na nich nie kończy się aktywność firmy na tym polu. Zarząd ma świadomość, że działalność edukacyjna procentuje, więc PK w Pleszewie prowadzi ją wśród dorosłych mieszkańców, jak i w szkołach przywiązując szczególną wagę do zwiększania świadomości o zagadnieniach związanych ze środowiskiem naturalnym i wpływem działalności człowieka.

Pralka „Frania” jest znakomitą pomocą naukową, bardzo skutecznie rozdrabnia na włókna różne opakowania, dzięki czemu następnie możemy dokonać pokazu produkcji czerpanego papieru –mówi Grzegorz Knappe. – Pokazujemy też i „sprzedajemy” informacje na temat pożytków z segregowania odpadów. Dzięki naszym działaniom, prowadzonym wspólnie z Urzędem Miejskim, wśród dzieci świadomość ekologiczna jest na wysokim poziomie. Do dorosłych staramy się dotrzeć głównie poprzez ścisłą współpracę zespółdzielniami mieszkaniowymi pracując wspólnie nad zwiększaniem ilości odpadów segregowanych a obniżaniem zmieszanychi tak poprawiać świadomość ekologiczną wśród mieszkańców.

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Pleszewie jest Spółką, której 100 % udziałów posiada Miasto i Gmina Pleszew. Funkcjonuje od 1 stycznia 1994 r. na bazie zlikwidowanego Zakładu Gospodarki Komunalnej. Działa na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz gmin: Chocz, Czermin, Dobrzyca, Gołuchów, Kotlin. Zatrudnia około 170 osób, posiadających doświadczenie w branży komunalnej. Posiada wyodrębnione organizacyjnie zakłady: Zakład Usług Komunalnych, Zakład Wodociągów i Kanalizacji oraz Oczyszczalnię Ścieków.

DziałalnośćObejmuje usługi o charakterze komunalnym i komercyjnym – przede wszystkim – produkcję, uzdatnianie i dostawę wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, wywóz odpadów stałych i płynnych, segregację odpadów, utrzymanie i konserwację zieleni, prowadzenie składowiska odpadów, oczyszczanie ulic, placów i chodników, budowę i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej, badania laboratoryjne wody, ścieków i gleby, zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników, budowę i remonty ulic, placów i chodników.

PK w Pleszewie dostarcza wodę dla ok. 30 tys. mieszkańców gminy, odbiera odpady od ok. 45 tys. osób.

Podziel się:

Nastepne

Nowa jakość spółdzielczości

śr. maj 30 , 2018
We wrocławskiej spółdzielni „Energetyk”  strategiczne planowanie i profesjonalne zarządzanie skomplikowanym organizmem łączy się z proludzkim podejściem, szeroko pojętą empatią i solidarnością Prężny i nowoczesny Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Energetyk” we Wrocławiu stworzył nową jakość w branży. Najlepszym tego przejawem jest stan zasobów: wszystkie bloki i tereny wokół nich są zadbane, stan techniczny nie budzi zastrzeżeń i jest systematycznie wyrównywany, dzięki czemu mieszkania zyskują na wartości. Lokatorzy mają komfort zamieszkiwania i […]

Polecamy

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie