Kanalizacja na miarę XXI wieku

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Wiszni Małej doprowadza kanalizację sanitarną do kolejnych miejscowości w gminie zapewniając komfort życia i ochronę środowiska naturalnego

Spółka została utworzona pięć lat temu przez gminę Wisznia Mała przede wszystkim w celu realizacji projektów inwestycyjnych. Podstawowym działaniem jest dostarczanie wody, odbiór i oczyszczanie ścieków, zaś inwestycje to przede wszystkim budowa kanalizacji sanitarnej.

Gmina liczy 16 miejscowości. Przed rozpoczęciem intensywnych działań inwestycyjnych, skanalizowane były tylko cztery (w aglomeracji Wisznia Mała z oczyszczalnią ścieków w Strzeszowie i okolicznymi miejscowościami). Teraz powstaje sieć kanalizacyjna w kolejnych trzech, jednych z większych, leżących na terenie aglomeracji wrocławskiej. Są to: Psary, Szymanów i Krzyżanowice. Każda z nich liczy ok. tysiąc mieszkańców.

Na terenie naszej gminy funkcjonują dwie aglomeracje kanalizacyjne –wyjaśnia Grażyna Chwastek, prezes PGK Sp. z o.o. w Wiszni Małej– Aglomeracja wrocławska jest już bardzo dobrze skanalizowana przez MPWiK we Wrocławiu. PGK sp. z o.o. w Wiszni Małej buduje sieć kanalizacyjną, która będzie przepompowywała ścieki pod rzeką Widawą do sieci kanalizacyjnej Wrocławia. Oprócz tego będziemy mieli możliwość pobierania wody z sieci wrocławskiej, co jest o tyle ważne, że teren naszej gminy jest lekko pagórkowaty i w czasie bardzo wysokich temperatur i suszy latem zdarzały się przypadki zbyt niskiego ciśnienia. Dlatego też daliśmy sobie możliwość korzystania z wody sieci miejskiej Wrocławia.

Sięgając po środki unijne

Aby zrealizować te zamierzenia, PGK w Wiszni Małej zdobyło zewnętrzne dofinansowanie.

Umowa na „Budowę systemu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Wrocław – Psary, Szymanów, Krzyżanowice” opiewa na 90 836 631,64 zł brutto, przy czym dofinansowanie  ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 wynosi 47 233 357,49 zł, tj. 63,75 % wartości netto zadania. W ramach tego projektu wybudowane zostanie 36,64 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków oraz 2,12 km sieci wodociągowej.

Inny Projekt dofinansowany ze środków UE to „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligota Piękna oraz sieci wodociągowej w miejscowości Machnice, gmina Wisznia Mała” realizowany jest w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji  w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 3 773 420 zł brutto. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 1 780 229 zł, tj. 63,63 % wartości netto zadania. Celem zadania jest wykonanie 3,1 km sieci kanalizacji sanitarnej i 200 m sieci wodociągowej.

Z kolei realizacja zakresu projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wisznia Mała” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014–2020 kosztować będzie 3 949 445,95zł brutto. Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 wynosi 2 002 979,19 zł, tj. 62,38 % wartości netto zadania.Poza budową sieci kanalizacyjnej i przebudową wodociągu w ramach projektu dokonano ważnych dla utrzymania w należytym stanie sieci zakupów: specjalistyczny wóz ssąco-płuczący do czyszczenia sieci kanalizacyjnych (1 488 054,00 zł brutto) oraz ciągnik z przyczepą do obsługi systemu gospodarowania osadami na oczyszczalni ścieków w Strzeszowie (300.735,00 zł brutto).

Wszystkie prace budowy sieci kanalizacji sanitarnej planujemy zakończyć do końca 2021 r. – zaznacza prezes Grażyna Chwastek.

Wybudowane odcinki sieci kanalizacyjnej podnoszą standard warunków życia mieszkańców oraz mają wpływ na poprawę jakości środowiska naturalnego przez ochronę wód powierzchniowych, gruntowych i gruntu przed zanieczyszczeniem ściekami z nieszczelnych szamb.

Z kolei nowe odcinki wodociągowe zdecydowanie podwyższają komfort bezawaryjnego użytkowania sieci mieszkańców gminy. Budowa sieci rozdzielczej w Strzeszowie ma na celu osiągnięcie układu sieci wodociągowej pierścieniowej, której główną zaletą jest ciągłość w dostawach, ponieważ w razie awarii woda może dopłynąć okrężną drogą. Charakterystyczny układ sieci powoduje również, łagodzenie działania zjawiska uderzeń hydraulicznych.

Świadomość jest ważna

Świadomość konieczności dbałości o środowisko, a co za tym idzie posiadania kanalizacji sanitarnej większości mieszkańców jest duża, więc nie ma problemów z podłączeniami i osiągnięciem odpowiedniego efektu ekologicznego.

Mieszkańcy dopytują się, kiedy wreszcie będą mogli korzystać z kanalizacji. Są przyzwyczajeni do wygody, nie chcą mieć na głowie dodatkowego problemu związanego z koniecznością opróżniania szamb. Jeśli chodzi o aspekt ekonomiczny, to jeśli ktoś nie używa „szamba bez dna” tylko konsekwentnie, terminowo, solidnie je opróżnia, to podłączenie do sieci kanalizacyjnej jest dużo tańsze, niż wywożenie nieczystości wozem asenizacyjnym –zapewnia prezes Grażyna Chwastek.

Dla tych, którzy nadal mają wątpliwości, głównie z powodów ekonomicznych, gmina przygotowała program pomocy. Wystarczy dostarczyć odpowiednią fakturę, aby otrzymać dofinansowanie wysokości nawet 75% do realizacji każdego przyłącza.

Inwestycyjne zamierzenia

W planach zarządu PGK Sp. z o.o. w Wiszni Małej jest skanalizowanie pozostałych, mniej licznych miejscowości w gminie, w których nie został osiągnięty pożądany tzw. wskaźnik RLM na kilometr budowanej sieci (Równoważna Liczba Mieszkańców, po angielsku People Equivalent (PE). Reprezentuje ona wielokrotność ładunku biologicznego oczyszczanych ścieków w stosunku do wzorcowego jednostkowego ładunku ścieków pochodzących z gospodarstw domowych odprowadzanych przez statystycznego mieszkańca w ciągu doby, to jeden z podstawowych parametrów projektowych, wyrażający wielkość ładunku w ściekach używany w szacowaniu wielkości biologicznych oczyszczalni ścieków), co spowodowało, że miejscowości te znajdują się poza terenem aglomeracji kanalizacyjnych. Niestety, do kanalizowania miejscowości leżących poza aglomeracjami nie przewidziano dopłat systemowych.

Mamy pomysł jak rozwiązać problem i skanalizować te miejscowości –zapewnia prezes Grażyna Chwastek. Koncepcja zakłada budowę małych lokalnych sieci kanalizacyjnych z jedną większą oczyszczalnią typu przydomowego dla każdej niedużej miejscowości. Oczywiście my jako spółka kanalizacyjna obsługiwalibyśmy je – wiadomo, że o takie instalacje trzeba dbać. To pozwoli na utrzymywanie odpowiedniego stopnia oczyszczania ścieków. Należy mieć w świadomości, że znaczna część społeczeństwa mieszka w niewielkich miejscowościach, wioskach, które do żadnej aglomeracji nie są włączone i niestety nikt nie jest w stanie zapanować nad wytwarzanymi w takich rejonach ściekami. Mówiąc obrazowo: żadna akcja oczyszczania Bałtyku, czy polskich rzek nie powiedzie się, dopóki małe miejscowości nie zostaną w pełni skanalizowane.

Edukacja nie do przecenienia

W skład świadomości społecznej wchodzi też sposób korzystania z dobrodziejstw cywilizacyjnych. Niestety – często zdarzają się przypadki wrzucania do kanalizacji wszelkich odpadów, co powoduje zatykanie kanałów, a nawet uszkodzenia pomp, których naprawa jest bardzo kosztowna i w konsekwencji obciąża wszystkich użytkowników systemu. Dlatego PGK Sp. z o.o. w Wiszni Małej prowadzi akcję uświadamiającą ten problem wśród dzieci i młodzieży w formie spotkań edukacyjnych oraz ulotek obrazujących to zagadnienie.

Czy można zaoszczędzić na kupowaniu wody w sklepach dbając przy tym o środowisko przez ograniczenie zużycia plastikowych opakowań? Można. Pijąc wodę prosto z kranu. – Mamy bardzo dobrą jakościowo wodę ze studni głębinowych, więc po zredukowaniu manganu i żelaza nadaje się ona do picia bezpośrednio z kranu –zapewnia prezes Grażyna Chwastek. – Jakością dorównuje wodom mineralnym, a jest kilkunastokrotnie tańsza.

Oprócz dostarczania wody i odbierania ścieków zakres działalności PGK w Wiszni Małej poszerzył się o utrzymanie zieleni oraz utrzymanie bieżące dróg gminnych – naprawy, łatanie dziur itp. oraz utrzymanie czystości w gminie.

W związku z tym postanowiliśmy na dzień wiosny, 21 marca, w przyszłym roku zorganizować wspólnie ze szkołami akcję „Leć po śmieć” na wzór skandynawskiego ploggingu, który łączy w sobie rekreacyjne bieganie po okolicy (jogging) ze zbieraniem śmieci (szwedzkie plocka – podnosić). –mówi prezes Grażyna Chwastek. – Chcemy, aby wzięli w niej udział zarówno dzieci jak i dorośli.

Danuta Klimek

Podziel się:

Nastepne

Synergia świata sztuki i biznesu

pon. sty 28 , 2019
Najważniejszym targom budowlanym w tej części Europy – Międzynarodowym Targom Budownictwa i Architektury BUDMA (12-15 lutego 2019 r.) towarzyszyć będzie szereg merytorycznych spotkań z autorytetami branży budowlanej i architektonicznej, jak również konferencji dotyczących aktualnych trendów i wyzwań stojących przed tymi sektorami przemysłu. LIDERZY BRANŻY III edycja Forum Gospodarczego Budownictwa „Build4Future” (11-12 lutego 2019 r.) zainauguruje święto branży budowlanej. Ciekawy program spotkania zapewnią panele dyskusyjne z udziałem ekspertów, które będą idealną […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie