Pleszew: Ścieki będą czyste

Działalność Przedsiębiorstwa Komunalnego w Pleszewie podporządkowana jest trosce o zapewnienie niezawodnej dostawy czystej wody klientom, oczyszczeniu ścieków dla ochrony środowiska, a także miejskich ulic, aby mieszkańcom żyło się komfortowo

Na co dzień Przedsiębiorstwo Komunalne w Pleszewie jest profesjonalną firmą świadczącą usługi o charakterze komunalnym i komercyjnym, stawiając sobie za cel zaspokojenie potrzeb klientów na jak najwyższym poziomie. – Nasza działalność oparta jest na bogatym, długoletnim doświadczeniu – zaznacza Grzegorz Knappe, prezes PK w Pleszewie Sp. z o.o. – Jakość świadczonych usług, wzrost obrotów przedsiębiorstwa i prowadzone działania proekologiczne zostały zauważone i uhonorowane prestiżowymi nagrodami m.in.: „Gazele Biznesu”, „Puchar Recyklingu” oraz „Modernizacja Roku”.

Do głównej działalności spółki należy: produkcja, uzdatnianie i dostawa wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, wywóz odpadów stałych i płynnych, segregacja odpadów, utrzymanie i konserwacja zieleni, prowadzenie składowiska odpadów, oczyszczanie ulic, placów i chodników, budowa i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej, badania laboratoryjne wody, ścieków i gleby, zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników, budowa i remonty ulic, placów i chodników.

Laboratorium warte uwagi

Przedsiębiorstwo prowadzi również akredytowane laboratorium, które 3 listopada 2009 r. otrzymało certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji potwierdzający spełnienie wymagań dotyczących kompetencji laboratoriów badawczych zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 + Ap1:2007. Laboratorium przeprowadza do 3000 analiz rocznie.

Laboratorium posiada: Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001:2008, zatwierdzenie systemu jakości przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pleszewie, uprawnienia do profesjonalnego pobierania wody i ścieków.

Zakres badań, jakie obecnie oferuje to: pobieranie i transport próbek wody i ścieków, badania fizyko-chemiczne wody i ścieków, badania bakteriologiczne wody.

Wspierać, edukować, inwestować

Przedsiębiorstwo Komunalne w Pleszewie działa także w sferze edukacji ekologicznej w zakresie segregacji odpadów. Prowadzone są specjalne zajęcia dla dzieci i młodzieży, których celem jest motywowanie do działań proekologicznych. Decydując się na takie działania dąży do zmniejszenia strumienia odpadów przekazywanych bezpośrednio na składowiska.

Dzięki wsparciu Samorządu Miasta i Gminy Pleszew od 28 czerwca 2016 r. Przedsiębiorstwo Komunalne w Pleszewie uczestniczy w procesie wykorzystywanie środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, będąc Beneficjentem Programu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Pleszew”.

Planowany całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 19 940 824,59 zł brutto. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 11 948 220,73 zł. Unia Europejska (Fundusz Spójności) zobowiązała się udzielić dofinansowania na realizację projektu w wysokości 85% kwoty wydatków kwalifikowanych poniesionych w toku realizacji, nie więcej niż 10 155 987,62 zł. Pozostałe koszty PK w Pleszewie pokryje ze środków własnych oraz z pozyskanych na ten cel pożyczek.

Celem projektu jest podniesienie poziomu wyposażenia aglomeracji w zakresie podstawowej infrastruktury technicznej oraz ograniczenie skażenia wód gruntowych i powierzchniowych ściekami komunalnymi. Efektem realizacji inwestycji w ramach pozyskanych środków jest przyłączenie do sieci kanalizacyjnej 930 mieszkańców. Jednocześnie zostanie wybudowana i zmodernizowana sieć kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej. W ramach projektu przewidziano również częściową przebudowę sieci wodociągowej oraz modernizacja stacji uzdatniania wody.

Wcześniej, w latach 2007–2013, firma z sukcesem zakończyła przedsięwzięcie „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Pleszew”. W wyniku realizacji zadań inwestycyjnych projektu wybudowano i zmodernizowano sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przyłączano do sieci kanalizacyjnej nowych użytkowników (351 mieszkańców). Zmodernizowano również mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków, tak aby spełniała wymagania dyrektyw europejskich.

Misją naszego przedsiębiorstwa jest dbałość o środowisko i dostarczanie naszym klientom usług o najlepszej jakości. Każdy z nich traktowany jest indywidualnie. Satysfakcja z jakości świadczonych przez nas usług stanowi dla nas filar rozwoju naszej spółki. Świadczymy usługi profesjonalnie,solidnie i po konkurencyjnych cenach – podkreśla prezes G. Knappe.

Danuta Klimek

Podziel się:

Nastepne

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego: Na styku nauki i biznesu

wt. lip 25 , 2017
Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego od lat wspiera polskich przedsiębiorców sektora MŚP. Dzięki usługom doradczym i badawczym parku firmy z regionu stają się liderami innowacji. Z Prezesem Zarządu, dr inż. Romanem Kielcem, rozmawia Piotr Kamiński Jak wygląda historia idei utworzenia PN-T UZ Sp. z o. o.? Idea Parku Naukowo-Technologicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego powstała w 2005 roku, a zrealizowana została w wyniku porozumienia władz Uniwersytetu Zielonogórskiego, Urzędu Miasta Zielona Góra oraz Urzędu Marszałkowskiego […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie