Orzeł S.A. proponuje nowe ekoregulacje

Orzeł S.A. przedstawił Ministerstwu Klimatu postulat podniesienia poziomu recyklingu zużytych opon do przynajmniej 50 proc., co odpowiadać będzie aktualnemu potencjałowi tej branży w naszym kraju i pozwoli na stopniowe odchodzenie od spalania


Orzeł S.A. proponuje nowe ekoregulacje – Monitor Rynkowy

Zbiórka zużytych opon stanowi modelowy przykład selektywnej zbiórki odpadów w celu ich przygotowania do recyklingu i zwrócenia wartościowych surowców z powrotem do gospodarki. Tymczasem w polskich przepisach prawnych recykling opon nie jest priorytetowym sposobem ich zagospodarowania. Od 13 lat wymagany w naszym kraju poziom recyklingu tego surowca utrzymywany jest na poziomie zaledwie 15 proc., przy jednoczesnej preferencji spalania tych odpadów w cementowniach. Postulat postawiony przez firmę Orzeł może prowadzić do zmian na lepsze.

Recykling zużytych opon

Podstawowa działalność spółki Orzeł S.A. to produkcja granulatu gumowego ze zużytych opon samochodowych. W ten sposób firma uzyskuje przychody ze sprzedaży wartościowego materiału powstającego w procesie recyklingu – granulatu gumowego. Ponadto w procesie technologicznym pozyskuje także drut stalowy oraz tekstylia. Od kilku lat przedsiębiorstwo pracuje nad wykorzystaniem tych produktów w innych obszarach gospodarki.

– Oczyszczając środowisko z trudno biodegradowalnych odpadów, jakimi są zużyte opony, dotychczas sami poszukiwaliśmy rynków zbytu dla odzyskanych surowców wtórnych – mówi Monika Koszade-Rutkiewicz, prezes zarządu Orzeł S.A. – Nasz granulat gumowy znajduje wiele innowacyjnych zastosowań, między innymi w drogownictwie, budownictwie sportowym i rekreacyjnym, jak również jako surowiec do produkcji wyrobów gumowych. Najdrobniejsza frakcja wykorzystywana jest jako dodatek do asfaltu poprawiający jego właściwości użytkowe oraz jako składnik mieszanek gumowych stosowanych w takich wyrobach, jak wycieraczki i dywaniki samochodowe, węże przemysłowe czy podeszwy do butów. Grubsze frakcje wykorzystywane są do produkcji bezpiecznych nawierzchni, np. na placach zabaw czy siłowniach oraz jako wypełnienie sztucznej trawy na boiskach sportowych.

Trzeba jednak pamiętać, że wprowadzane sukcesywnie nowe regulacje Unii Europejskiej coraz poważniej ograniczają możliwości zastosowania regranulatów gumowych. W tej sytuacji poszukiwanie kolejnych obszarów zastosowania dla uzyskanych w procesach recyklingu frakcji wymaga zaangażowania dużych sił i środków w obszarze badań oraz rozwoju, i zaczyna powoli przekraczać możliwości przedsiębiorstw z branży recyklingu. Tworzą ją w większości firmy małe lub średnie, nie dysponujące ani odpowiednią infrastrukturą badawczą, ani potencjałem finansowym niezbędnym do wdrażania nowych produktów z recyklingu.

Rozszerzona odpowiedzialność producenta 

Nowe dyrektywy unijne dotyczące odpadów wymuszają zmianę spojrzenia na recykling, umiejscawiając go jako element społecznej odpowiedzialności biznesu. Nowe przepisy wdrażają tzw. Rozszerzoną Odpowiedzialność Producenta, czyli pełną odpowiedzialność wprowadzającego produkty na rynek za zagospodarowanie odpadów z nich powstałych. Zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci” obejmuje ona również zobowiązanie do sfinansowania procesu zagospodarowania odpadów na poziomie odpowiadającym rzeczywistym kosztom. Kolejną nową zasadą jest tzw. eko-projektowanie wyrobów. Koncepcja ta zakłada obciążenie producenta odpowiedzialnością za opracowanie technologii wytwarzania, która z jednej strony zapewni możliwie łatwy recykling produktów w oparciu o dostępne technologie, a z drugiej – umożliwi odzyskanie surowców wtórnych użytecznych do wykorzystania w kolejnych procesach produkcyjnych. W branży oponiarskiej, w celu osiągnięcia pełnego recyklingu materiałowego, konieczne jest włączenie się producentów opon, dysponujących zarówno dużą wiedzą naukową i doświadczeniem w zakresie receptur mieszanek gumowych, jak i niezbędnym potencjałem finansowym i organizacyjnym, w prace badawczo-rozwojowe zmierzające do zwiększania potencjału zastosowania odzyskanej gumy, kordu stalowego i frakcji tekstylnej. Jako przykład koniecznych kierunków badań można podać dopasowanie składu wykorzystywanych mieszanek gumowych do wymagań środowiskowych. Jedynie współpraca producentów oraz recyklerów pozwoli z jednej strony spełnić rosnące oczekiwania w zakresie realizacji pełnego odzysku materiałów w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym, a z drugiej – zapewnić konsumentów oraz instytucje publiczne o poczuciu społecznej odpowiedzialności branży oponiarskiej.

Patriotyzm gospodarczy i ochrona środowiska

Tymczasem w obliczu ostatnich zawirowań w globalnej gospodarce z powodu COVID-19 warto zwrócić uwagę na fakt, iż wykorzystanie w inwestycjach infrastrukturalnych materiałów pochodzących z recyklingu zyskałoby na swojej atrakcyjności. Recykling prowadzony jest najczęściej w małych lub średnich przedsiębiorstwach na obszarze całego kraju, blisko miejsc powstawania odpadów będących jednocześnie surowcem wtórnym. Tymczasem przykładowo polimer styren-butadien-styren, stosowany do modyfikacji nawierzchni asfaltowych, importuje się z krajów takich jak Rosja, Korea czy Chiny. Zastąpienie przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych surowców pierwotnych materiałami z recyklingu nie tylko przyczyni się do ochrony środowiska poprzez zagospodarowanie odpadów, ale również pozwoli na zmniejszenie wrażliwości rodzimej gospodarki na stabilność globalnych łańcuchów dostaw i spotęguje efekt impulsu fiskalnego do pobudzenia wzrostu gospodarczego, skracając czas trwania recesji.

Tomasz Popławski

Orzeł S.A. proponuje nowe ekoregulacje – Monitor Rynkowy

Monika Koszade-Rutkiewicz, prezes zarządu Orzeł S.A. o nowym produkcie firmy: 

Dobrym przykładem wsparcia recyklingu ze strony państwa byłoby zastosowanie asfaltu modyfikowanego gumą z recyklingu w inwestycjach drogowych. W wyniku kilkuletniej współpracy badawczo-rozwojowej Orzeł S.A. i Politechniki Lubelskiej opracowano innowacyjną i efektywną kosztowo technologię modyfikacji asfaltu gumą bezpośrednio w wytwórni mas bitumicznych, pod nazwą handlową DroGum®. Jak pokazują wyniki prowadzonych na całym świecie badań, miał gumowy wprowadzony do asfaltu zwiększa jego elastyczność i trwałość, zmniejsza odbijanie światła oraz zapewnia dobrą adhezję i kohezję. Lepiszcza gumowo-asfaltowe charakteryzują się korzystniejszymi właściwościami niż konwencjonalne lepiszcza asfaltowe, w zakresie m.in. odporności na pękanie w niskich temperaturach czy koleinowanie. Doświadczenia innych krajów pokazują, że bez wyraźnych zaleceń i wytycznych ze strony władz centralnych, wśród decydentów na niższych szczeblach administracji krajowej i samorządowej panuje niechęć do stosowania innowacyjnych rozwiązań, blokująca rozwój wielu niekonwencjonalnych technologii.


Michał Stachyra, członek zarządu Orzeł S.A. o konieczności wsparcia branży recyklingu ze strony państwa

– W naszej ocenie konieczność reformy systemu gospodarki odpadami w Polsce jest w pełni uzasadniona. Z jednej strony recyklerzy praktycznie pozbawieni są finansowania ze strony producentów i utrzymują się przede wszystkim ze sprzedaży odzyskanych w procesie recyklingu surowców, nie mogąc tym samym konkurować cenowo z podmiotami zagranicznymi, otrzymującymi hojne finansowanie za proces recyklingu. Z drugiej strony koszty recyklingu w ostatnich latach nieustannie rosną w wyniku czynników takich jak podwyżka cen energii, presja na wzrost wynagrodzeń czy wysokie nakłady inwestycyjne związane z koniecznością dostosowania działalności do coraz bardziej restrykcyjnych przepisów ochrony środowiska.

Kolejnym problemem wymagającym rozwiązania ustawowego jest funkcjonowanie w polskim systemie prawnym organizacji odzysku, które posiadałyby wyłączność na dokonywanie przed urzędami marszałkowskimi formalności związanych z rozliczeniem obowiązku zagospodarowania odpadów w imieniu producentów. Obecny stan prawny, przy jednoczesnym postawieniu wysokich wymogów do uzyskania statusu organizacji odzysku, sprzyja powstawaniu quasi-karteli działających w interesie międzynarodowych korporacji, dyktujących warunki pozostałym uczestnikom zamkniętego cyklu życia produktu. Przy bierności instytucji państwowych, które z mocy ustawy powinny stać na straży uczciwej konkurencji, efekty powyższych mechanizmów zauważalne są w postaci rosnących kosztów odbioru odpadów dla konsumentów i jednocześnie pogarszającej się sytuacji recyklerów.

Jednym z narzędzi w ręku przedstawicieli administracji publicznej, służącym kreowaniu popytu na produkty i usługi przyjazne środowisku, są tzw. zielone zamówienia publiczne, czyli koncepcja wpisywania kryteriów ekologicznych w warunkach przetargów. Niestety, pomimo ambitnych planów zawartych w uchwalonej przez Radę Ministrów w 2014 roku strategii „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r.”, zakładającej stopniowy wzrost udziału zamówień publicznych uwzględniających kryteria środowiskowe do 25 proc., wg danych Urzędu Zamówień Publicznych w roku 2017 ich udział wyniósł zaledwie 1 proc. Liczby te pokazują, że bez spójnej ogólnopolskiej polityki w zakresie preferowania rozwiązań proekologicznych przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych, rynek surowców z recyklingu nie będzie się rozwijał.


Podziel się:

Nastepne

Elektronika organiczna to przyszłość

wt. wrz 29 , 2020
 Zespół naukowców pod kierownictwem dr. hab. inż. Przemysława Daty, prof. PŚ z Katedry Fizykochemii i Technologii Polimerów Politechniki Śląskiej przystąpił do realizacji projektu wpisującego się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje. Projekt ma na celu ustanowienie Multidyscyplinarnego Centrum Doskonałości w zakresie Elektroniki Organicznej Głównym celem programu Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) jest zapewnienie rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnym regionom, które doprowadzi do transformacji gospodarki krajowej oraz wesprze tworzenie innowacyjnych rozwiązań. Rozpoczęty we wrześniu 2020 roku […]
Elektronika organiczna to przyszłość – Monitor Rynkowy

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Laur Internetu

Wybierz Polskie