Siła nauki w zarządzaniu

Współczesna uczelnia, aby móc istnieć na mapie innowacyjnych organizacji, musi oferować wysokiej jakości kształcenie, zapewniające absolwentom pożądane na rynku pracy kompetencje i proponować rozwiązania naukowe, które zmieniają świat. Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej doskonale radzi sobie z tymi wyzwaniami. Intensywnie współpracuje z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego, zapewniając studentom praktyki i staże wzbogacające ich wiedzę i doświadczenie.

– Nasi pracownicy realizują badania naukowe kluczowe dla aktualnych wyzwań nowoczesnego biznesu, czyniąc z naszego wydziału de facto ośrodek badawczo-rozwojowy o znaczącym potencjale innowacyjności. Wszystkie te aspekty przekładają się na bogatą ofertę edukacyjną i wysokiej jakości proces edukacji. Potwierdza to duże zainteresowanie kierunkami studiów oraz liczne certyfikaty – mówi dr hab. inż. Iwona Otola, profesor PCz, dziekan Wydziału Zarządzania.

Dr hab. inż. Iwona Otola, profesor PCz, dziekan WZ, z nagrodą Symbol Partnera w Biznesie 2023 dla Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

Przykład takiego wartościowego elementu to projekt IPMA-Student, stanowiący jeden z pierwszych kroków w stronę budowania ścieżki kariery project managera dla studentów i absolwentów studiów II stopnia na kierunku Design i zarządzanie projektami. Wydział Zarządzania rozpoczął też współpracę z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Controllerów (ICV) w zakresie rozpowszechniania wśród studentów i nauczycieli akademickich idei controllingu oraz objęcia patronatem przez ICV niektórych przedmiotów na kierunku „Finanse i rachunkowość w biznesie”. W nawiązaniu do tego kierunku Wydział Zarządzania otrzymał certyfikat potwierdzający możliwość uzyskania zwolnień z części egzaminów, które przeprowadzane są przez międzynarodową organizację zrzeszającą specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).

W ramach współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym studenci Wydziału Zarządzania mogą również zagłębiać się w tajniki biznesu dzięki różnym projektom i platformom szkoleniowym. Są to m.in. projekty: Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, współpraca z Centrum Amron, BPX S.A. czy Comarch S.A.

– Również dzięki umowie z firmą First Byte Sp. z o.o możliwe jest, aby nasi studenci z kierunku Logistyka poznali nowoczesną technologię Robotic Process Automation, umożliwiającą automatyzację ustrukturyzowanych, powtarzalnych i rutynowych czynności biurowych wykonywanych przez pracowników z użyciem myszki i klawiatury w jakimkolwiek systemie IT. Studenci na wybranych przedmiotach będą wykorzystywali te narzędzia do robotyzacji procesów biznesowych – dodaje Iwona Otola.

Nie możemy pominąć jeszcze jednego, równie istotnego aspektu, dotyczącego współpracy z przedsiębiorcami. Jest to proponowanie rozwoju kompetencji i doskonalenia umiejętności pracowników. Stąd w ofercie studiów podyplomowych są takie kierunki jak Analiza danych i big data czy Systemy SAP w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Realizacja programu tych pierwszych studiów ma na celu uzyskanie kompetencji w zakresie analizowania, interpretowania oraz wykorzystywania dużych zbiorów danych w kontekście decyzji biznesowych. System SAP z kolei jest od wielu lat niekwestionowanym liderem rynku systemów informatycznych, które wspomagają zarządzanie, przez co jego znajomość w zarządzaniu finansami staje się niezbędna. Warto podkreślić, iż w tworzenie studiów podyplomowych „Systemy SAP w zarządzaniu przedsiębiorstwem” zaangażowali się partnerzy: BPX S.A. i Wielton S.A., natomiast partnerem specjalnym został SAP. Wydział Zarządzania doskonale więc zna potrzeby współczesnego biznesu i odważnie na nie odpowiada.


Synergia się opłaca

Potencjał Wydziału Zarządzania oraz wpływ jego działalności naukowej na społeczeństwo i gospodarkę jest szeroko komentowany w środowisku biznesowym. Przyznawane certyfikaty czy nagrody instytucji społecznych i gospodarczych utwierdzają, że wydział zmierza w dobrym kierunku.

– Od 1 września 2022 roku nasz wydział jest członkiem CEEMAN The International Association for Management Development in Dynamic Societies, czyli międzynarodowej instytucji, której głównym celem jest promocja i rozwój edukacji menedżerskiej. Natomiast stając się laureatem nagrody Symbol Partnera w Biznesie 2023, znaleźliśmy się w elitarnym gronie instytucji, które cechują się innowacyjnością, które rozumieją rolę prestiżu w zapewnieniu silnej pozycji na rynku oraz przekształcają swoje środowisko za pomocą inteligentnych mechanizmów opartych na wiedzy i kompetencji. Ten sukces jest przede wszystkim efektem transferu technologii i wiedzy do otoczenia oraz otwartości na współpracę z przedsiębiorstwami, samorządem czy instytucjami społecznymi – uzupełnia Iwona Otola.

Wyraźnie widoczne są dwa kierunki prowadzonych prac badawczych: gospodarczy i społeczny, przy czym w wielu projektach kierunki te się zazębiają. Proponowane rozwiązania biznesowe dają wymierne efekty gospodarcze, które w dłuższej perspektywie czasu przynoszą korzyści społeczne. Jest to wynikiem kreatywności pracowników oraz wspomnianej współpracy, bo dzięki niej możliwe jest trafne rozpoznanie potrzeb otoczenia biznesowego i zaproponowanie efektywnych rozwiązań.

Przykładem może być inicjatywa „Uczymy się wzajemnie”, powstała we współpracy z Jurajskim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzonym przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., gdzie zaprojektowano elementy modeli biznesu dla 20 podmiotów ekonomii społecznej regionu północnego województwa śląskiego. Przeprowadzono również warsztaty w zakresie przedsiębiorczości innowacyjnej, które zostały ukierunkowane na wzmocnienie kompetencji innowacyjnych i przedsiębiorczych 22 liderów społecznych, co przyczyniło się do utworzenia nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społeczno-zawodowym. Ponadto w tym roku rozpoczęto kolejną inicjatywę „Farma innowacji” we współpracy ze Śląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Częstochowie i gospodarstwami edukacyjnymi. W tym przypadku celem jest zaprojektowanie modeli biznesu dla 5 gospodarstw edukacyjnych regionu północnego województwa śląskiego. Bardzo ważne jest zaangażowanie do wymienionych działań studentów kierunku Design i zarządzanie projektami. Natomiast efektem badań naukowych prowadzonych nad przedsiębiorczością społeczną jest powstanie ponad 30 nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społeczno-zawodowym oraz zaprojektowanie rozwiązań biznesowych dla kilkunastu przedsiębiorstw społecznych.


Lokalnie też można pomagać

Angażując się w rozwój regionu, Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej ma na uwadze potrzeby lokalnej społeczności. Przykładem jest inicjatywa skupiona na podnoszeniu świadomości społeczności miejskiej w kwestiach ekologii oraz równości płci. Na wydziale utworzono laboratorium miejskie Smart Green City Lab (SGCL), którego celem jest ustalenie zapotrzebowania na proekologiczne i prospołeczne innowacje w zarządzaniu mieszkaniami i nieruchomościami miejskimi. Laboratorium współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi gminnymi osobami prawnymi. Jako przykład szczególnie udanej współpracy można wskazać relacje  z ZGM TBS  sp. z o.o. Częstochowa. Na podstawie zgromadzonych danych opracowywany jest  katalog potrzeb społecznych. Wśród nich duże znaczenie ma zwiększanie świadomości w zakresie równości płci i tolerancji. Zespół laboratorium poszukuje innowacyjnych rozwiązań eliminujących nierówności i dyskryminację ze względu na płeć w społeczności lokalnej. Dodatkowo kształtuje postawy społeczeństwa, aby wspierać równość płci we wszystkich obszarach życia. Wartością dodaną zaproponowanego rozwiązania jest jego uniwersalność, czyli możliwość implementowania w różnych miastach w Polsce.

– Pracownicy Wydziału Zarządzania proponują również rozwiązania do zastosowania gospodarczego na szeroką skalę. Przykładem jest „System automatycznego ważenia pojazdów w ruchu”. Jest to projekt badawczy realizowany w ramach programu GOSPOSTRATEG, który jest w całości finansowany przez NCBR. W skład konsorcjum wchodzą Ministerstwo Infrastruktury, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Politechnika Częstochowska oraz Politechnika Krakowska. Celem projektu jest opracowanie koncepcji i wymagań systemu ważenia pojazdów w ruchu o wysokiej dokładności oraz pilotażowe wdrożenie badawczej wersji systemu. Zadaniem zespołu z Wydziału Zarządzania jest ocena opłacalności tego rozwiązania, co wesprze proces decyzyjny o wyborze wcześniej wskazanych lokalizacji systemu ważenia pojazdów – mówi Iwona Otola.

Z uwagi na wpływ na środowisko naturalne oraz otoczenie społeczne i gospodarcze, charakter projektu wpisuje się w obowiązujące obecnie trendy proekologiczne i prośrodowiskowe o zasięgu krajowym. Z jednej strony wpłynie na poprawę jakości dróg, a z drugiej – usprawni funkcjonowanie firm transportowych.

Skupiając się natomiast na ekologicznych rozwiązaniach, nie można pominąć kolejnej inicjatywy pracowników Wydziału Zarządzania, która dotyczy akceleracji usług ekoinnowacyjnych w europejskich firmach z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz w organizacjach pośredniczących we wdrażaniu rozwiązań ekoinnowacyjnych. Działanie to jest rezultatem współpracy wydziału z nadbałtyckimi jednostkami badawczymi w ramach utworzonej w projekcie ECOLABNET sieci transferu usług ekoinowacyjnych.

Zaprojektowany serwis internetowy DCT (Digital Colaboration Tool) jest platformą, za pośrednictwem której podmioty europejskie mogą współpracować na rzecz rozwoju ekoinnowacji. Oferowane usługi mają bardzo szeroki zakres, a ich celem nadrzędnym jest zmiana sposobu myślenia przedsiębiorstw w zakresie ekologii. Katalog usług obejmuje m.in.: szkolenia i doradztwo w zakresie strategii biznesowych wdrażania ekoinnowacji, zarządzanie ekoinnowacjami, projektowanie i rozwój usług ekoinnowacyjnych, wsparcie marketingowe usług ekoinnowacyjnych, ekspertyzy w zakresie ekoinnowacji oraz dostęp do dobrych praktyk europejskich rozwiązań ekoinnowacyjnych.

– Tak szeroka współpraca Wydziału Zarządzania z otoczeniem oraz proponowanie ambitnych rozwiązań biznesowych, które odpowiadają na współczesne potrzeby gospodarcze – wszystko to nie byłoby możliwe bez zdolnych, pełnych zapału pracowników. Doskonałym podsumowaniem potencjału naukowego naszego wydziału jest ranking „The World’s Top 2% Scientists”, publikowany corocznie przez Uniwersytet Stanforda, w którym znalazło się kilku naszych pracowników. Ranking wyłania najlepszych naukowców, których publikacje są najczęściej cytowane przez innych autorów na całym świecie. Oceniana jest całość dorobku naukowego poszczególnych badaczy ze wszystkich dziedzin nauki według ustalonych parametrów – tłumaczy Iwona Otola.

Na tej podstawie twórcy listy przygotowują dwa rankingi. Pierwszy bierze pod uwagę dorobek całej kariery naukowca, drugi dotyczy cytowań z ostatniego roku kalendarzowego, czyli z 2022.


Drzwi do nauki stoją otworem

Wydział Zarządzania angażuje się w działania Politechniki Częstochowskiej, których celem jest zapraszanie do świata nauki. Uczelnia słynie w regionie ze swojej działalności edukacyjnej. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się Częstochowski Uniwersytet Młodego Odkrywcy czy Częstochowski Uniwersytet Młodzieży, w ramach którego wykłady i warsztaty prowadzą również pracownicy wydziału. Nie można też pominąć licznych festiwali naukowych, wydarzeń naukowo-sportowych czy pikników rodzinnych. Co więcej, wydział prowadzi klasy patronackie w kilku szkołach ponadpodstawowych. W kalendarzu eventów uczelnianych ważne miejsce zajmują organizowane przez Wydział Zarządzania niesztampowe akcje. Jedną z nich jest Akademia Bezpiecznego Dzieciaka, której pierwsza edycja odbyła się w 2016 roku. Każdego roku organizatorzy przygotowują dla dzieci w wieku 4 – 9 lat temat powiązany z szeroko pojętym bezpieczeństwem i ochroną zdrowia, obserwując trendy i podejmowane obszary tematyczne m.in. przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Jak dotąd zrealizowano następujące tematy: „Dzieciaku, nie stresuj się!”, „Wypadek! I co dalej?”, „Substancje niebezpieczne pod kontrolą”, „Uwaga! Pożar!”, „Bezpieczeństwo na drodze”. Ten ostatni z wymienionych temat od kilku lat stanowi główny obszar dyskusji i spotkań z dziećmi, a podyktowane jest to współpracą międzysektorową z Fundacją „Nadzieja” Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych oraz niewątpliwym problemem udziału najmłodszych uczestników ruchu drogowego w wypadkach drogowych, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Akademia Bezpiecznego Dzieciaka współpracuje m.in. z Komendą Miejską Policji w Częstochowie, Centralną Szkołą Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, behawiorystami, psychologami i specjalistami ośrodków WRD. Od dwóch lat forum ma zasięg ogólnopolski i współpracuje m.in. z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym oraz Fundacją „A jutro?”. Celem forów jest kształtowanie bezpiecznych i odpowiedzialnych postaw dzieci w myśl powiedzenia „Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci”.

Najmłodszą inicjatywą jest Festiwal Komunikacji Społecznej „Trzy światy – świat realny, świat wirtualny, świat opowiadany”, która podejmuje poważne tematy współczesnego świata, przede wszystkim młodzieży. Głównym przesłaniem Festiwalu jest popularyzacja wiedzy akademickiej wśród młodych obywateli oraz włączenie do debaty nad kondycją współczesnej cywilizacji różnych grup społecznych.

– Festiwal przyjmuje dwie formuły, jedna to debata w formie paneli dyskusyjnych z udziałem praktyków komunikacji społecznej, akademików, studentów i młodzieży. Druga natomiast to pokaz filmów i plakatów nadesłanych przez uczniów i studentów w ramach ogólnopolskiego konkursu reklamy społecznej. Pierwsza edycja Festiwalu zorganizowana została w roku 2022 i poświęcona była ekologicznym i społecznym problemom współczesnego świata. W drugiej edycji w roku 2023 tematem przewodnim była magia wartości, a dyskusja dotyczyła sposobu współdzielenia współczesnych wartości oraz różnic generacyjnych i kulturowych mogących występować w odniesieniu do współodczuwania wartości – wyjaśnia Iwona Otola.

Osiągnięte sukcesy w różnych obszarach działalności Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej są wynikiem skutecznego realizowania objętej strategii rozwoju. Pracownicy, którzy reprezentują duży potencjał naukowy i dydaktyczny, stawiają sobie ambitne cele i cierpliwie je realizują. Nie bez znaczenia jest również pracowitość, otwartość na współpracę i odwaga, by nawet pomimo niepowodzeń, nie zbaczać z obranego kursu.

Oprac. Adrian Morel

Podziel się:

Nastepne

Hannah Kaner - Bogobójczyni

pon. sty 8 , 2024
W krainie, w której król zabronił oddawania czci bogom, bogobójcy i bogobójczynie mają pełne ręce roboty. Jedna z nich, Kissen, jest wytrawną i bezwzględną łowczynią złych bóstw. Wspomnienie krwawego mordu, dokonanego przed laty na jej najbliższych przez wyznawców bogini ognia, daje jej siłę do codziennej walki. Elogast, weteran wielkiej bitwy z bogami i przyjaciel monarchy, porzucił stan rycerski, żeby wieść spokojne życie w ustronnym miejscu i zapomnieć o wojennych koszmarach. […]

Polecamy

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie