Transformacja energetyczna 

Wzrost produkcji energii elektrycznej przy jednoczesnym wyeliminowaniu odpadów wytwarzanych w procesie produkcji ciepła? Najnowsza inwestycja WĘGLOKOKS ENERGIA pokazuje, że to możliwe.

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o. to podmiot zajmujący się produkcją ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji. Należąca do Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS ENERGIA Spółka WE ZCP dysponuje pięcioma kotłowniami, w których wytwarza ciepło do zaspokojenia potrzeb ciepłowniczych mieszkańców Rudy Śląskiej i Mikołowa. Transformacja, o której mowa, rozpoczęła się w 2022 roku od przebudowy Elektrociepłowni Mikołaj na paliwo gazowe. Przebudowa EC Mikołaj wiązała się także z rozbudową źródła o dodatkową moc szczytową – 22 MW. Efektem rozbudowy była konwersja paliwowa jednostek wytwórczych z wykorzystania paliwa węglowego na zasilanie gazem ziemnym wysokometanowym. Kolejnym etapem transformacji systemu ciepłowniczego w Rudzie Śląskiej jest budowa nowego układu wysokosprawnej kogeneracji w Ciepłowni Nowy Wirek, który zlokalizowany jest na terenie zlikwidowanej już Kopalni Węgla Kamiennego Nowy Wirek. Instalacja składa się z dwóch agregatów kogeneracyjnych o łącznej mocy: elektrycznej 8,8 MWe i cieplnej 8,5 MWt oraz trzech kotłów gazowych o mocy 2,7 MW każdy. Taki dobór mocy urządzeń pozwolił na wyłączenie tego źródła z systemu ETS, co wiąże się z uniknięciem opłat za jednostki emisji CO2. Obniży to koszt wytworzenia energii elektrycznej i ciepła. Testy instalacji rozpoczęły się w październiku bieżącego roku, a w ślad za ich ostatecznym uruchomieniem mieszkańcy Rudy Śląskiej będą mogli liczyć na poprawę jakości powietrza. Nowa instalacja znacząco przyczyni się bowiem do ograniczenia emisji szkodliwych substancji do środowiska oraz do całkowitego wyeliminowania wytwarzanych odpadów w procesie produkcji ciepła, ponieważ zastąpi istniejącą w tym miejscu starą kotłownię węglową. Praca wysokosprawnego układu kogeneracji w 2024 roku da wymierne korzyści zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i lokalnej społeczności. Przełoży się na znaczącą redukcję emisji szkodliwych substancji do atmosfery, ponieważ zastosowana technologia pozwoli ograniczyć aż o 99% emisję pyłów oraz SO2. Również emisja NOx i wskaźnik emisji CO2/GJ zostaną ograniczone aż o 30% w stosunku do 2022 roku. Efektem będzie czystsze powietrze, mniej zanieczyszczeń oraz trzykrotne zwiększenie wytwarzanej energii elektrycznej w spółce.

Inwestycja w Elektrociepłowni Mikołaj w znacznej mierze została zrealizowana ze środków pochodzących z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kogeneracja w Ciepłowni Nowy Wirek natomiast otrzymała 20 mln zł dofinansowania 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gospodarki Wodnej w ramach poddziałania POIiŚ.01.07.03 – Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w województwie śląskim, działania POIiŚ.01.07.00 – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego oś priorytetowa oraz POIiŚ.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. W ramach środków z tego ostatniego programu na terenie miasta Ruda Śląska Spółka w bieżącym roku kończy plan modernizacji sieci i budowy nowych przyłączy w ramach walki z niską emisją. Wśród kolejnych działań związanych z ekologiczną transformacją energetyczną Rudy Śląskiej figuruje budowa instalacji termicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Inwestycja jest obecnie na etapie uzyskiwania pozwoleń, a po jej zrealizowaniu w znaczący sposób przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców miasta. Instalacja zlokalizowana zostanie na terenie Elektrociepłowni Mikołaj. Jest to teren byłej Kopalni Węgla Kamiennego Walenty-Wawel, co pozwoli na eksploatację instalacji w sposób niezauważalny dla mieszkańców. Nowy blok energetyczny zasilany będzie wysokokaloryczną frakcją odpadów komunalnych, powstałą w procesie mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Umożliwi to zwiększenie udziału ciepła wytwarzanego w kogeneracji w systemie ciepłowniczym oraz utrzymanie efektywnego systemu ciepłowniczego. Za realizację tej ważnej części całego nowoczesnego, ekologicznego systemu ciepłowniczego w Rudzie Śląskiej odpowiedzialny jest WĘGLOKOKS S.A.

Opr.: Michał Woźniakowski

Podziel się:

Nastepne

EMKA – droga ku zrównoważonej przyszłości

pon. paź 30 , 2023
EMKA S.A. 16 września br. w Kędzierzynie-Koźlu uruchomiła pierwszą w Polsce referencyjną, najnowocześniejszą, opartą o bezpieczne technologie instalację do odzysku energii z odpadów medycznych Zrealizowany przez firmę Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów została dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, co stanowi dodatkową rekomendację, poświadczającą najwyższy standard realizacji. Dzięki zastosowanych w ITPO rozwiązaniach odzyskiwane są dwa typy energii: elektryczna, przeznaczoną na wewnętrzny użytek zakładu, oraz cieplna, która może zostać wykorzystana do […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie