Wielkie inwestycje w Wiszni Małej

Budowa nowych wodociągów i kanalizacji sanitarnej to kluczowy element skoku cywilizacyjnego 

 

Wyposażenie w zbiorczą sieć kanalizacji sanitarnej miejscowości Gminy Wisznia Mała współtworzących aglomerację Wrocław, a tym samym wypełnienie założeń Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, stało się naglącą potrzebą, której zaspokojenie niesie za sobą poprawę jakości życia mieszkańców oraz zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych.

Aby osiągnąć ten cel zarząd spółki we współpracy z Wójtem gminy Wisznia Mała podjął szeroko zakrojone działania, które zaowocowały m. in. stworzeniem trzech projektów inwestycyjnych współfinansowanych przez Unię Europejską: „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Wrocław – Psary, Szymanów, Krzyżanowice”, „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Strzeszowie wraz z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wisznia Mała” oraz „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligota Piękna oraz sieci wodociągowej w miejscowości Machnice, gmina Wisznia Mała”.

– Wartość naszych inwestycji w ciągu pięciu lat wyniesie ponad 86 mln zł – zapowiada Grażyna Chwastek, prezes zarządu PGK Sp. z o.o. w Wiszni Małej. – Dzięki nim zmniejszy się awaryjność sieci, zwiększy pewność dostaw i jakość wody pitnej. Skorzysta również środowisko.

Pierwsze przedsięwzięcie jest priorytetowym zadaniem mającym na celu wyposażenie w zbiorczą sieć kanalizacji sanitarnej miejscowości Gminy Wisznia Mała. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii europejskiej  z Funduszu spójności w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Planowana jest budowa blisko 37 km sieci kanalizacyjnej, 6 przepompowni ścieków, stacji zlewnej ścieków dowożonych oraz ponad 2 km magistralnej sieci wodociągowej. Realizacja projektu umożliwi przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej ponad 2,5 tys. mieszkańców miejscowości Psary, Szymanów i Krzyżanowice. W efekcie nastąpi połączenie systemu wodno-ściekowego Wiszni Małej z systemem kanalizacyjnym i wodociągowym Wrocławia, stwarzając tym samym nowe możliwości rozwoju gminy. Całkowita wartość projektu: to niemal 67 mln zł (w tym wartość dofinansowania UE: to prawie 35 mln zł). Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Psarach już ruszyła. 

W ramach projektu zaplanowano budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na odcinku Psary-Wrocław (Widawa) wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wykonanie rurociągów w większości nastąpi z wykorzystaniem metod bezwykopowych.

W ramach projektu zbudowane zostanie też ok. 17 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w Psarach. Zadanie obejmuje również budowę odgałęzień kanalizacyjnych do granic posesji. Przewidziano budowę jednej sieciowej przepompowni ścieków w rejonie ulicy Kasztanowej w Psarach oraz główną przepompownię ścieków w rejonie ulicy Głównej w Psarach. Również w tej inwestycji roboty w pasach drogowych będą prowadzone częściowo z wykorzystaniem metod bezwykopowych.

Trzecia część projektu to budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowościach Krzyżanowice (ok. 7 km) i Szymanów (ok. 10 km) wraz z usunięciem kolizji z linią energetyczną oraz układem odwodnienia drogi w ul. Lotniczej w Szymanowie.

Zadanie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami kanalizacyjnymi do granic posesji w miejscowościach Krzyżanowice  i Szymanów. Planowana jest budowa czterech sieciowych przepompowni ścieków: w Krzyżanowicach oraz w Szymanowie. Roboty w pasach drogowych będą prowadzone w większości metodą wykopową.

Drugi projekt realizowany przez PGK w Wiszni Małej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przy udziale funduszy unijnych to „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Strzeszowie wraz z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wisznia Mała”. Ma on na celu zwiększenie przepustowości i poprawę parametrów oczyszczanych ścieków, zwiększenie stopnia skanalizowania obszaru gminy Wisznia Mała oraz poprawę niezawodności dostaw wody i odbioru ścieków. Całkowita wartość projektu to prawie 17 mln zł, w tym dofinansowanie UE: 8,7 mln zł

W ramach zadania zaplanowano przede wszystkim rozbudowę i przebudowę gminnej oczyszczalni ścieków w Strzeszowie, obejmującą elementy oczyszczalni: zbiornik wyrównawczy ścieków, ciąg technologiczny biologicznego oczyszczania ścieków, urządzenia i instalacje gospodarki osadami, niezbędne technologiczne i techniczne instalacje i sieci wewnątrz i między-obiektowe, zagospodarowanie terenu oczyszczalni (drogi, place, zieleń), laboratorium z wyposażeniem, pomieszczenia socjalne i pomocnicze z instalacjami, umeblowaniem i wyposażeniem, budynek technologiczny. 

Kolejne części projektu obejmują budowę ok 1 km sieci kanalizacji sanitarnej w Wiszni Małej  umożliwiającej przyłączenie do sieci ok 82 nowych użytkowników, przebudowę rurociągu tłocznego ścieków w miejscowości Strzeszów o długości około 433 m, odprowadzającego ścieki  do oczyszczalni ścieków, przebudowę magistrali wodociągowej w Strzeszowie, dostarczającej wodę do około 2700 mieszkańców miejscowości Strzeszów, Ozorowice, Szewce, o długości ok. 1,7 km. W kwietniu 2018 r. zakończono prace budowlane na zadaniach dotyczących budowy:

  • Magistrali wodociągowej DN 315 PEHD na odcinku Wisznia Mała – Strzeszów.
  • Kanalizacji tłocznej w miejscowości Strzeszów.
  • Kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompowniami ścieków w ulicach przy Dębie oraz Strzeszowskiej w Wiszni Małej. 

Wykonano również budowę ok. 1,1 km sieci rozdzielczej w Strzeszowie. Ostatni element tego przedsięwzięcia to zakup specjalistycznego wozu ssąco-płuczącego do czyszczenia sieci kanalizacyjnych oraz ciągnika z przyczepą do obsługi systemu gospodarowania osadami na oczyszczalni ścieków w Strzeszowie . Realizację projektu zaplanowano do końca 2018 r.

Trzeci projekt z udziałem środków unijnych realizowany przez PGK w Wiszni Małej współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 to budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligota Piękna oraz sieci wodociągowej w miejscowości Machnice, gmina Wisznia Mała. Całkowita wartość projektu opiewa na ponad 3,7 mln zł, w tym wartość dofinansowania UE wynosi prawie 1,8 mln zł

Przedsięwzięcie obejmuje budowę około 3,2 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granicy posesji w Ligocie Pięknej w ulicach Brzoskwiniowej, Morelowej, Wiśniowej, Polnej i Stawowej oraz budowę odcinka sieci wodociągowej w Machnicach. Liczba planowanych odbiorców operacji, korzystających z ulepszonej infrastruktury to 166 osób. Realizacja przedsięwzięcia będzie odbywać się dwuetapowo w latach 2018-2019.

Podziel się:

Nastepne

Czysta woda i środowisko w Pleszewie

pon. maj 21 , 2018
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Pleszewie konsekwentnie modernizuje sieć wodociągową i kanalizacyjną dbając zarazem o środowisko i wygląd miasta –Wykonujemy praktycznie wszystkie zadania związane z branżą komunalną – zaznacza Grzegorz Knappe, prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.w Pleszewie, laureata EkoSymbolu 2017. – Główna nasza działalność, oparta na bogatym, długoletnim doświadczeniu, to dostarczanie wody i odbieranie ścieków od mieszkańców, ale zajmujemy się również odbiorem i transportem odpadów komunalnych i przemysłowych, […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie