Nowe inwestycje ZWiK Ciechanów

    ZWiK Ciechanów nie zwalnia tempa inwestycji, dbając jednocześnie o najwyższą jakość wody dostarczanej codziennie mieszkańcom. Szczególne powody do zadowolenia będą mieli działkowcy

Sieć wodociągowa ZWiK Ciechanów liczy ponad 155 km, zaś kanalizacyjna niewiele mniej, bo niespełna 122 km długości. Firma dostarcza ok. 7,5 tys. m sześc. czystej świeżej wody do ponad 50 tys. klientów, a odbiera 9,2 tys. m sześc. ścieków od 4,5 tys. ich „producentów”. 

Skomplikowany organizm miejskiego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego – studnie głębinowe, pompy, kilometry rurociągów wodociągowych, kanalizacyjnych, oczyszczalnia ścieków – wymaga nieustannej troski ponad 100-osobowej załogi, a także odpowiednich inwestycji.
– Obecnie największą i najbardziej potrzebną inwestycją jest budowa sieci wodociągowej w ul. Opinogórskiej, Kąckiej i Pułtuskiej – mówi Jerzy Ryziński, prezes ZWiK w Ciechanowie sp. z o.o. Jest to zadanie wybrane w ramach budżetu obywatelskiego Urzędu Miasta Ciechanów. Stosowane przez nas metody pozwalają działać dynamicznie i nie powodują większych utrudnień.

Zaprojektowany odcinek o długości 1252 m i średnicy 16 cm łączący ul. Kącką i Pułtuską pozwoli zasilić w wodę m.in. Rodzinne Ogródki Działkowe „Sona”, gdzie na około 40 hektarach powierzchni znajduje się 1019 działek, należących głównie do ciechanowian

Jest to piąty co do wielkości Rodzinny Ogród Działkowy w Polsce. Ze względu na stale obniżający się poziom wód gruntowych działkowcy mieli do tej pory duże problemy z dostępem do tak potrzebnej do upraw wody. Dzięki owocnej współpracy ZWiK i Urzędu Miasta, oczekiwana od wielu lat inwestycja została rozpoczęta. Prace zostaną zakończone do końca lipca.

Inwestycja będzie realizowana metodą tradycyjnego wykopu otwartego oraz metodami bezwykopowymi. Przewierty sterowane zgodnie z decyzjami zarządców dróg zostaną wykonane w ul. Kąckiej i w poprzek ul. Pułtuskiej.

Dzięki zastosowaniu metod bezwykopowych na tych odcinkach nie będzie potrzeby naruszania jezdni. Szybkie wykonanie prac w ul. Kąckiej jest szczególnie ważne ze względu na planowaną przez Powiatowy Zarząd Dróg przebudowę ulicy.

Budowa nowej sieci pozwoli także uzbroić w wodę wiele przyległych do ul. Opinogórskiej i Kąckiej działek, co jest szczególnie ważne ze względu na obserwowany wzrost zainteresowania tymi terenami pod rozwój budownictwa mieszkaniowego.

Ale to niejedne tegoroczne przedsięwzięcia ZWiK w Ciechanowie. W wieloletnim planie rozwoju i modernizacji zakładu na rok 2017 ujęto wiele nowych, dużych inwestycji.

W związku z remontem ul. Sienkiewicza wybudujemy nowy kolektor kanalizacji sanitarnej o średnicy 400 mm na odcinku od ul. Spółdzielczej do dworca PKP – zapowiada prezes J. Ryziński. – Powstanie również nowa przepompownia ścieków w rejonie targowiska miejskiego. Zastąpi ona stary, wysłużony obiekt. Inwestycje te, wykonane przed przełożeniem nawierzchni z kostki, wymianą chodników i ścieżki rowerowej w ul. Sienkiewicza oraz budową nowej hali targowej, pozwolą uniknąć kłopotliwych sytuacji związanych z pracami remontowymi w miejscach wybudowania nowej nawierzchni. Prace zwiększą również przepustowość kanalizacji sanitarnej w tym rejonie Ciechanowa, co jest bardzo ważne w kontekście odbioru ścieków z Chruszczewa. W tym roku kontynuowane będą również prace nad przebudową sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 615. W ubiegłym roku wymieniliśmy wodociąg w ul. 17-go Stycznia, w tym roku do przebudowy została ul. Sienkiewicza na odcinku od 17-go Stycznia do granic miasta. Inwestycja zakłada budowę 1360 m nowej sieci o średnicy 225 mm oraz 525 m przyłączy do przebudowy.

Kolejną dużą inwestycją jest sieć wodociągowa w ul. Kolonia Niechodzka. Zaprojektowany został odcinek o długości 1145 m i średnicy 11 cm. Pozwoli on zasilić w wodę mieszkańców tej ulicy, którzy do tej pory korzystali z prywatnych studni.

Poważną inwestycję przeznaczoną do zrealizowania w latach 2017–2018 stanowi budowa kolektora kanalizacji sanitarnej od ul. Tatarskiej do ul. Fabrycznej, wraz z przepompownią ścieków. Trwają prace projektowe nad tym bardzo złożonym i skomplikowanym zadaniem.
W 2017 r. dokończona zostanie również budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej. Zaplanowane są także mniejsze, ale równie ważne budowy sieci wod.-kan. w ul. Ułańskiej, Złotej, Rowerowej i Plenerowej.

Wiele z wymienionych inwestycji planujemy wykonać nowoczesnymi metodami bezwykopowymi, które pozwalają zmniejszyć koszt oraz czas trwania budowy – podkreśla prezes J. Ryziński. – Dzięki nim prowadzone prace są również mniej uciążliwe dla mieszkańców. Cały czas prowadzimy również prace modernizacyjne w stacjach uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków.

Warto przypomnieć, że już dekadę wcześniej, w 2007 r. ZWiK w Ciechanowie rozpoczął ponad 8-letnią realizację projektu z udziałem środków unijnych pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego aglomeracji Ciechanowa – I Etap”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności. Jego wartość wyniosła 127.843.651,50 zł, a obejmował następujące zadania inwestycyjne:

 • wybudowano 34 km kanalizacji sanitarnej,

 • zmodernizowano 1 km kanalizacji sanitarnej,

 • wybudowano 14 przepompowni ścieków, 3 przepompownie przydomowe i 1 tłocznię ścieków,

 • zmodernizowano oczyszczalnię ścieków i Stację Uzdatniania Wody,

 • zakupiono 2 samochody specjalne do czyszczenia kanalizacji sanitarnej oraz chromatograf jonowy na potrzeby Laboratorium.

Ciechanowski projekt miał więc wymiar przede wszystkim środowiskowy. W jego wyniku umożliwiono podłączenia do kanalizacji 5479 mieszkańców, a także likwidację przydomowych szamb. Oprócz tego – co szczególnie istotne w okresach upałów – zwiększyła się wydajność stacji uzdatniania wody.

Na szczególną uwagę zasługuje modernizacja ciechanowskiej oczyszczalni ścieków. Została wybudowana w latach 1994–1997 w południowo-zachodniej części miasta w dolinie rzeki Łydyni. Była przewidziana na przepustowość 12 tys. m sześc./dobę i obciążenie 60 tys. RLM. Do czasu realizacji projektu unijnego w czasie długoletniej eksploatacji obiektu wystąpiło wiele problemów utrudniających pracę oczyszczalni przede wszystkim z powodu systematycznie wzrastającej suchej masy powstających osadów. W związku z tym, w latach 2013–2015 zmodernizowano w ramach projektu unijnego instalację w zakresie gospodarki osadami ściekowymi oraz biologicznego oczyszczania pod kątem usuwania związków biogennych.

W ciechanowskiej oczyszczalni powstała automatyczna stacja termicznej utylizacji osadów ustabilizowanych tj. suszenia osadu uprzednio odwodnionego na wirówkach dekantacyjnych. Oprócz tradycyjnych zadań, do których należą oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych, nową rolą ciechanowskiej oczyszczalni jest produkcja energii elektrycznej i cieplnej. Biogaz wyprodukowany w Wydzielonych Komorach Fermentacyjnych zamkniętych jest używany do napędzania 500 kWe jednostki kogeneracyjnej. Wytworzona w kogeneracji energia elektryczna zużywana jest na potrzeby własne, a okresowe nadwyżki przesyłane są do państwowej sieci energetycznej. Dzięki temu zapotrzebowanie na energię elektryczną oczyszczalni pokryte jest w 77–84%. Dodatkowym benefitem z produkcji energii w jednostkach kogeneracyjnych z odnawialnego źródła energii (OZE) jest możliwość uzyskania zielonych certyfikatów. Zysk z ich sprzedaży doliczany jest do bilansu ekonomicznego wpływów z przedsięwzięcia. Ponadto uzyskane w kogeneracji ciepło wykorzystywane jest do procesu technologicznego, do ogrzewania obiektów i do celów socjalno-bytowych.

Danuta Klimek

Podziel się:

Nastepne

Tempo Finanse: Trzy podstawy sukcesu

czw. cze 29 , 2017
Ludzie, odpowiedzialność i technologia  to podstawy sukcesu Tempo Finanse. Laureat Symbolu Przyjaznej Pożyczki 2015 oraz Siły Dobrego Pracodawcy 2016 obchodzi jubileusz 10-lecia. Potwierdza to silną pozycję firmy w branży oraz skuteczne zarządzanie Odpowiedzialność za klienta W 2007 r. firma rozpoczęła działalność na skalę ogólnopolską dzięki otrzymaniu wsparcia zewnętrznego inwestora, który postawił na biznes pożyczkowy w Polsce. Tę datę można uznać za oficjalny początek działalności. Pierwszym celem strategicznym stał się rozwój […]
Tempo Finanse: Trzy podstawy sukcesu – Monitor Rynkowy

Polecamy

  Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /usr/home/PubliCityMG/domains/monitorrynkowy.pl/public_html/wp-content/themes/default-mag-pro/inc/hooks/related-post.php on line 42
 • Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /usr/home/PubliCityMG/domains/monitorrynkowy.pl/public_html/wp-content/themes/default-mag-pro/inc/hooks/related-post.php on line 42
 • Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /usr/home/PubliCityMG/domains/monitorrynkowy.pl/public_html/wp-content/themes/default-mag-pro/inc/hooks/related-post.php on line 42
 • Pierwsi na świecie!

 • Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /usr/home/PubliCityMG/domains/monitorrynkowy.pl/public_html/wp-content/themes/default-mag-pro/inc/hooks/related-post.php on line 42
 • Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /usr/home/PubliCityMG/domains/monitorrynkowy.pl/public_html/wp-content/themes/default-mag-pro/inc/hooks/related-post.php on line 42

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Laur Internetu

Wybierz Polskie