Proekologiczny projekt w Żninie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WiK” w Żninie realizuje proekologiczny projekt pn. „Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w aglomeracji Żnin”. Projekt umożliwi realizację strategicznych celów gminy i spółki, takich jak: ochrona środowiska przyrodniczego, kształtowanie ładu przestrzennego czy podniesienie jakości życia mieszkańców aglomeracji Żnin.

Stan przed realizacją projektu

Komunalna oczyszczalnia ścieków w Jaroszewie obsługuje obszar aglomeracji Żnin oraz gminę Gąsawa. Oczyszczalnia ścieków została wybudowana w 1985 roku w układzie klasycznym z komorami KNAP i otwartymi komorami fermentacyjnymi. Dziesięć lat później wybudowano budynek krat i zamontowano kratę schodkową. W 1996 roku powstał projekt przebudowy i rozbudowy oczyszczalni. Do 1998 roku trwał remont polegający na zmianie systemu napowietrzania oraz budowie stacji dmuchaw i stacji odwadniania osadu. Zamontowano w tym czasie zbiornik PIX-u. Na przełomie 2009 i 2010 roku przeprowadzono kolejną modernizację oczyszczalni. Pomimo realizacji wspomnianych prac oczyszczalnia nie spełniała warunków pozwolenia wodnoprawnego, zwłaszcza w zakresie substancji biogennych (azot, fosfor).

Dlatego też spółka, we współpracy z władzami Żnina, w 2016 roku podjęła intensywne działania zmierzające do pozyskania środków finansowych pozwalających na kompleksową przebudowę i unowocześnienie oczyszczalni. 

Modernizacja i przebudowa (poszczególne prace)

W 2017 roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. w Żninie podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na wykonanie Projektu pn. „Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Aglomeracji Żnin”.  

Projekt, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, umożliwił realizację strategicznych celów gminy i spółki. Ochrona środowiska przyrodniczego, kształtowanie ładu przestrzennego, podniesienie jakości życia mieszkańców oraz poprawa walorów turystycznych regionu to tylko niektóre z nich. Priorytetem projektu jest uzyskanie ograniczeń zrzutu nieoczyszczonych ścieków do odbiornika, uzyskanie najwyższych standardów ekologicznych w redukcji związków biogennych w ściekach oczyszczonych, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do wód podziemnych i atmosfery oraz przede wszystkim skuteczne oczyszczanie ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W październiku 2021 roku Lider Konsorcjum firma HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A. z Włocławka oraz Partner Konsorcjum EKO Partnerzy Sp. z o.o. z Warszawy zakończyły największe zadanie realizowane w ramach Projektu pn. „Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Jaroszewie”. Wartość umowy opiewała na kwotę 28 580 000,0 zł netto. Od 2019 roku, czyli od podpisania umowy z wykonawcą wyremontowano szereg obiektów budowlanych na oczyszczalni, w tym: zbiornik retencyjny ścieków dowożonych, stację krat, piaskownik, osadniki wstępne, komorę pomiarową ścieków oczyszczonych, osadniki wtórne, stację dmuchaw i dozowania PIX-u, komorę osadu recyrkulowanego, przepompownię osadów i wód ociekowych, komorę rozdziału, zagęszczacz grawitacyjny, stację mechanicznego odwadniania osadu oraz kanał burzowy. W ramach kontraktu przebudowano część reaktorów biologicznych oraz budynek socjalno-techniczny. Wykonano również nowe obiekty: dodatkowe reaktory biologiczne, stację dozowania dodatkowego źródła węgla oraz wydzielone komory fermentacji zamkniętej WKFz w miejscu istniejących otwartych komór WKFo. Powstała nowa stacja mechanicznego zagęszczania i wapnowania osadu, budynek wielofunkcyjny przy WKFz, odsiarczalnik, węzeł rozdzielczy biogazu wraz z pochodnią biogazu oraz biofiltr powietrza, czyli tzw. neutralizator gazów kwaśnych. Wszystkie projekty pod modernizację i przebudowę oczyszczalni ścieków w Jaroszewie przygotowała firma Wadis z Bydgoszczy. 

Spółka na inwestycję obejmującą modernizację oczyszczalni ścieków w Jaroszewie uzyskała bezzwrotną dotację z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach w wysokości aż 18 219 750,00 zł.

Warto wspomnieć, że „Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Jaroszewie” nie jest jedynym zadaniem tak obszernego projektu unijnego. W czerwcu 2021 roku Lider Konsorcjum, firma WUPRINŻ S.A. z Poznania oraz Partner Konsorcjum, Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowym „ALFA” Sp. z o.o. z Bydgoszczy zakończyły roboty budowlane na zadaniu pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Wenecji”. Zaprojektowano i wybudowano kanalizację sanitarną o łącznej długości około 6,0 km. W zadaniu uwzględniono budowę odcinków zakończonych studzienkami zlokalizowanymi przed granicą nieruchomości, umożliwiających włączenie do kanalizacji przyłączy z istniejącej i projektowanej zabudowy. Na terenie Wenecji zamontowano także dwie tłocznie ścieków. Wartość podpisanej umowy opiewała na kwotę 6 947 947,00 zł netto.

W lipcu 2021 roku, przy udziale Roberta Luchowskiego, burmistrza Żnina, uroczyście podsumowano i zakończono kontrakt.

Projekt na finiszu

Ostatnim działaniem w ramach projektu jest zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Aglomeracji Żnin”. W kwietniu 2021 roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji WIK Sp. z o.o. w Żninie podpisał umowę z firmą MELBUD Sp. z o. o z Grudziądza. Zakres prac obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Jadowniki Rycerskie, Słębowo, Podgórzyn (ul. Kasztanowa) oraz Żnin (ul. Łąkowa). Wartość podpisanej umowy to 5 560 625,76 zł netto. Celem przedsięwzięcia jest między innymi budowa nowej sieci kanalizacyjnej sanitarnej o łącznej długości 4,08 km, podłączenie kolejnych mieszkańców do sieci kanalizacyjnej i tym samym realizacja wymagań Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w zakresie osiągnięcia minimalnego stopnia skanalizowania aglomeracji, czyli 95%. Termin zakończenia kontraktu przewidziano na grudzień 2022 roku.

Spółka na całą inwestycję obejmującą modernizację oczyszczalni i budowę kanalizacji uzyskała bezzwrotną dotację z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach w wysokości aż 27 981 058,25 zł.

Podziel się:

Nastepne

Sean B. Carroll - Seria fortunnych zdarzeń. Rola przypadku w procesie powstawania planety, życia oraz ciebie

pon. paź 17 , 2022
Zabawna i zaskakująca opowieść o wielkiej mocy przypadku w życiu człowieka i świata autorstwa wybitnego biologa i twórcy książek popularnonaukowych. Dlaczego świat jest taki, jaki jest? Jak się tu znaleźliśmy? Czy wszystko dzieje się z jakiegoś powodu, czy też niektóre rzeczy wydarzyły się dzięki przypadkowi? Filozofowie i teologowie zastanawiali się nad tymi pytaniami od tysiącleci, ale zaskakujące odkrycia naukowe ostatniego półwiecza ujawniły, że żyjemy w świecie rządzonym przez przypadek. Seria […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie