Lepszy wymiar zatrudnienia

Jesteś obcokrajowcem i poszukujesz pracy w Polsce? Chcesz, aby zatrudniająca Cię firma była uczciwa, dawała Ci poczucie bezpieczeństwa i dbała o Ciebie i twoją rodzinę? Jesteś gotowy/a do zmiany miejsca zamieszkania w celu zdobycia pracy, w której będziesz ważny, a Twoje prawa pracownicze będą szanowane? Agencja pracy Workerservice Sp. z o.o. z Żor w województwie śląskim jest miejscem, którego prawdopodobnie szukasz.

Lepszy wymiar zatrudnienia – Monitor Rynkowy

Workerservice oferuje swoim pracownikom dobre warunki finansowe, wynagrodzenie (wypłacane zgodnie z umową i bez opóźnień), od którego opłacane są wszystkie składki, m.in. zdrowotne czy emerytalne, szkolenia i pomoc w podnoszeniu kwalifikacji, pomoc w kwestiach prawnych i medycznych, pomoc w przeprowadzce oraz w zakwaterowaniu w komfortowych mieszkaniach,  bezpośredni dojazd do pracy, wsparcie przy ściągnięciu do Polski rodziny,  wiele inspiracji w organizacji czasu wolnego i cykliczne  imprezy rodzinne oraz  pikniki firmowe.

Workerservice poszukuje pracowników – kobiet i mężczyzn – do pracy w polskich i międzynarodowych przedsiębiorstwach produkcyjnych i  przetwórczych, w wielu różnorodnych branżach. Potencjalnie zainteresowani pracownicy nie muszą mieć doświadczenia zawodowego, ponieważ agencja zapewnia wszelkie niezbędne szkolenia. Osoby wykwalifikowane natomiast mogą liczyć na zatrudnienie zgodne ze swoim doświadczeniem zawodowym. Zakłady, do których kierowani są pracownicy ze strony Workerservice, są otwarte na pracowników różnych narodowości. Wśród zatrudnionych są Polacy, Ukraińcy, Gruzini, Mołdawianie, Turcy, Hindusi, Azerowie czy Białorusini.

– Sama byłam pracownikiem tymczasowym – mówi Agnieszka Socha, prezes Workerservice Sp. z o.o. – Było to kilkanaście lat temu, po pierwszym roku studiów prawniczych. Wyjechałam do Stanów Zjednoczonych do pracy w restauracji jako kelnerka w ramach programu Work and Travel. Wiem, jakie trudności mogą kryć się przy zatrudnianiu pracowników znajdujących się daleko od domów, od rodzin i przyjaciół. Wyciągnęłam z moich doświadczeń wnioski i na bazie tych doświadczeń budujemy inną jakość relacji z naszymi pracownikami, wspieramy ich oraz dajemy mnóstwo bonusów poza zapewnianiem pracy. Pomagamy im na każdym etapie ich pobytu i zatrudnienie w Polsce – od kwestii prawnych związanych z pozwoleniem o pracę, poprzez zakwaterowanie, dojazd do pracy, po pomoc w osiedleniu rodziny naszego pracownika. Moim osobistym celem jest wspierać zatrudnione osoby tak, aby mogły z łatwością skupić się na pracy i dzięki temu wspierać swoje rodziny i poprawiać jakość swojego życia. Naszym hasłem przewodnim jest „Trafnie łączymy pracodawców i pracowników” i nie są to tylko puste słowa, gdyż trafne połączenie dwóch potrzebujących się wzajemnie podmiotów gwarantuje sukces obu stronom. Stawiamy na poznawanie mocnych stron, zdolności oraz predyspozycji każdego z pracowników, choć czasami pracownicy potrzebują trochę czasu i przestrzeni, aby rozwinąć w nowym kraju skrzydła. My dajemy im na to przestrzeń i pomagamy w rozwoju. Z radością obserwuję awanse naszych pracowników i rozwój ich karier. To daje mi ogromną satysfakcję – dodaje Agnieszka Socha.

Taka postawa owocuje odpowiednim dopasowaniem do wykonywanej pracy, a także ograniczeniem porzuceń pracy i zbędnych rozczarowań. Pomagają też rekruterzy i koordynatorzy znający specyfikę zakładów i wiedzący, jakie cechy i umiejętności pracowników są niezbędne, aby ci z zadowoleniem wypełniali swoje zawodowe obowiązki u różnych klientów.

Workerservice działa jako agencja pracy od kilku lat i wraz z powiązanymi podmiotami dywersyfikuje swoją działalność również w branży hotelowej (posiada ponad 500 własnych miejsc noclegowych), budowlanej czy gastronomicznej. Agencja obsłużyła już wiele tysięcy zadowolonych pracowników, w większości osób, które mają rodziny w Polsce i chcą zostać w niej na dłużej.

Workerservice jest agencją dbającą o dobrostan swoich pracowników, w której priorytetem jest zadowolenie każdej zatrudnionej osoby. To podejście zaowocowało nominacją do wyróżnienia Symbol 2023 w kategorii Odpowiedzialny Pracodawca.

Workerservice zaprasza do złożenia formularza zgłoszeniowego poprzez stronę agencji:

https://workerservice.pl/kontakt lub o bezpośredni kontakt z przedstawicielami.

Na każdą chętną osobę czeka  dobra  praca w Polsce, Workerservice na pewno pomoże Ci ją znaleźć!


Better Dimension of Employment

Are you a foreigner looking for a job in Poland? Do you want the company that employs you to be honest, provide you with a sense of security, and take care of you and your family? Are you ready to change your place of residence to secure a job where you are valued, and your labor rights are respected? Workerservice Sp. z o.o. in Żory, in the Silesian Voivodeship, is likely the place you are searching for.

Lepszy wymiar zatrudnienia – Monitor Rynkowy

Workerservice offers good financial conditions to its employees, salaries (paid in accordance with the contract and without delays) from which all contributions, including health and retirement, are paid, training and assistance in enhancing qualifications, help with legal and medical matters, aid in relocation and accommodation in comfortable apartments, direct transportation to work, support in bringing your family to Poland, plenty of inspiration for organizing your free time, and regular family events and company picnics.

Workerservice is looking for workers – both women and men – to work in Polish and international production and processing companies in various diverse industries. Potential candidates do not need to have professional experience as the agency provides all the necessary training. Qualified individuals, on the other hand, can expect employment in line with their professional experience. The establishments to which Workerservice directs workers are open to employees of various nationalities. Among the employed are Poles, Ukrainians, Georgians, Moldovans, Turks, Indians, Azerbaijanis, and Belarusians.

•I myself was a temporary worker – says Agnieszka Socha, President of Workerservice Sp. z o.o. – It was over a dozen years ago, after my first year of law school. I went to the United States to work in a restaurant as a waiter as part of the Work and Travel program. I know the difficulties that can come with hiring workers who are far from home, from family and friends. I have drawn conclusions from my experiences, and based on these experiences, we are building a different quality of relationships with our employees, supporting them and providing many bonuses beyond just job security. We help them at every stage of their stay and employment in Poland – from legal matters related to work permits, through accommodation, transportation to work, to assistance in settling the families of our employees. My personal goal is to support employed individuals so that they can easily focus on their work and, as a result, support their families and improve their quality of life. Our guiding motto is “We aptly connect employers and employees,” and these are not just empty words, as the apt connection of two mutually needing entities guarantees success for both sides. We focus on discovering the strengths, abilities, and predispositions of each of our employees, although sometimes workers need a little time and space to spread their wings in a new country. We give them the space and help in their development. I am delighted to see the advancement of our employees and the development of their careers. This gives me great satisfaction – adds Agnieszka Socha.

Such an attitude results in a proper fit for the job and also reduces job turnover and unnecessary disappointments. Recruiters and coordinators who understand the specifics of the plants and know what qualities and skills workers need to happily fulfill their professional duties for various clients also help.

Workerservice has been operating as a labor agency for several years and, along with related entities, diversifies its activities in the hotel (it has over 500 of its own accommodation places), construction, and gastronomy industries. The agency has already served many thousands of satisfied workers, mostly people who have families in Poland and want to stay here longer.

Workerservice is an agency that cares about the well-being of its employees, where the priority is the satisfaction of each employed person. This approach has resulted in a nomination for the Symbol 2023 award in the Responsible Employer category.

Workerservice invites you to submit an application form through the agency’s website: https://workerservice.pl/kontakt or to contact representatives directly.

A good job in Poland awaits every willing person, and Workerservice will certainly help you find it!”

Podziel się:

Nastepne

Jacek Dukaj - Lód

pt. paź 20 , 2023
Ekskluzywne wydanie jednej z najważniejszych polskich książek ostatniego ćwierćwiecza, którą pokochali miłośnicy literackiej przygody, pobudzającej intelekt i wyobraźnię, zmieniającej nasz pogląd na rzeczywistość. Akcja Lodu toczy się w alternatywnej rzeczywistości, gdzie pierwsza wojna światowa nigdy nie wybuchła, jest rok 1924 i trwa Belle Époque, a Królestwo Polskie pozostaje zamrożone pod władzą cara. Warszawę skuwa lód – w środku lata burze śnieżne zasypują drogi. Lute, nieziemskie anioły Mrozu, spacerują ulicami miast, […]
Jacek Dukaj - Lód – Monitor Rynkowy

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie