Uproszczona restrukturyzacja, czyli jak ratować firmę

Uproszczone Postępowanie Restrukturyzacyjne (UPR) weszło do polskiego systemu prawnego 24 czerwca 2020 r. za sprawą tzw. Tarczy 4.0. Zostało wprowadzone jako środek tymczasowy i ma obowiązywać do końca czerwca 2021 r. Jednak obecnie trwają prace nad wprowadzeniem go na stałe do naszego porządku prawnego.

UPR jest obecnie najpopularniejszym postępowaniem restrukturyzacyjnym m.in. ze względu na szybkość otwarcia postępowania i uzyskania ochrony przed wierzycielami, znacząco niższe koszty w stosunku do postępowań sądowych i okres trwania całego postępowania. Najważniejszą z korzyści jest zawieszenie obowiązku spłaty zobowiązań oraz egzekucji z majątku dłużnika na okres trwania postępowania. Układ określa sposób redukcji i zmiany terminów płatności zobowiązań przedsiębiorstwa.

Spośród obwieszczeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w grudniu 2020 r. informujących o otwarciu postępowań restrukturyzacyjnych, UPR stanowiło aż 95%. 

Warunkiem otwarcia postępowania jest to, by przedsiębiorca był niewypłacalny lub zagrożony niewypłacalnością. Istotne jest również, że uprawnieni ze skorzystania z postępowania restrukturyzacyjnego są również rolnicy indywidualni. 

Warto przybliżyć przebieg postępowania:

  • Pierwszym krokiem jest zawarcie umowy z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania restrukturyzacyjnego.
  • Przedsiębiorca składa doradcy restrukturyzacyjnemu spis wierzytelności, także spornych, wstępne propozycje układowe oraz określa dzień układowy.
  • Spełnienie powyższych wymogów upoważnia przedsiębiorcę do złożenia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu UPR.
  • Od dnia obwieszczenia przedsiębiorca jest chroniony przed egzekucjami ze strony wierzycieli, aczkolwiek nie są uchylane zajęcia rachunków bankowych.
  • Nadzorcą układu zostaje licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, z którym przedsiębiorca zawarł umowę. Nadzorca weryfikuje spis wierzytelności, wierzytelności spornych oraz wspólnie z przedsiębiorcą przygotowują plan restrukturyzacyjny. Nadzorca negocjuje także propozycje układowe z wierzycielami.
  • Wierzyciele głosują nad układem na zaproponowanych przez przedsiębiorcę propozycjach układowych. 
  • W okresie czterech miesięcy od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze przedsiębiorca jest zobligowany złożyć w sądzie wniosek o zatwierdzenie układu; brak takowego wniosku skutkuje prawomocnym umorzeniem postępowania.

Komentarz eksperta:

Waldemar Łukaszowicz – licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, syndyk, nadzorca sądowy – Kancelaria Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego z Zabrza www.kpru.pl

– Gdy pojawiają się pierwsze problemy z płynnością w firmie, ważne jest szybkie podjęcie decyzji co do dalszych kroków ratowania przedsiębiorstwa i określenie, czy są to problemy przejściowe, czy jednak poważniejszy kryzys. Decydując się na działania w celu ochrony swojego przedsiębiorstwa, trzeba dobrać właściwe postępowanie do danej sytuacji, nie tylko biorąc pod uwagę atuty przemawiające za wyborem UPR, ale całą sytuację, uwzględniając to, jakie działania mają być wykonane – w niektórych sytuacjach właściwym może być postępowanie układowe lub sanacyjne. Wybierając nadzorcę, należy wybrać takiego, który specjalizuje się w postępowaniach restrukturyzacyjnych. Licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym jest osoba fizyczna posiadająca takie uprawnienie nadane przez Ministra Sprawiedliwości, jak i spółka prawa handlowego, w zarządzie której zasiadają osoby posiadające licencję. Obecnie można zauważyć podział wśród doradców na specjalizacje. Większość ogranicza się do bycia syndykami, znacznie mniejsza część zajmuje się restrukturyzacjami. 

Kancelaria KPRU powstała w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie profesjonalnej pomocy prawnej zarówno ze strony wierzycieli, jak i dłużników, we wszelkich kwestiach związanych z postępowaniem upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Jest również wpisana na listę doradców restrukturyzacyjnych afiliowanych przy Centrum Obsługi Przedsiębiorców ARP w Katowicach oraz we Wrocławiu. Warto wiedzieć o istnieniu tzw. Polityki Nowej Szansy – to instrument pomocowy oferowany przedsiębiorcom w celu ich ratowania lub restrukturyzacji, przewidziany ustawą z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Obecnie kancelaria prowadzi kilkanaście postępowań restrukturyzacyjnych w różnych trybach. Ponadto doradza dłużnikom zmuszonym złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, również byłym przedsiębiorcom. 

opr. Jacek Bies

Podziel się:

Nastepne

UE i Unia Afrykańska musiałyby zebrać około 4 mld euro na szczepienia dla Afryki

wt. mar 16 , 2021
Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz Unii Europejskiej (WZP AKP-UE) wezwało UE do uczynienia ze szczepionek COVID-19 globalnego dobra publicznego dostępnego dla wszystkich. Szacuje się, że UE i Unia Afrykańska musiałyby zebrać około 4 mld euro na szczepienia dla Czarnego Kontynentu. Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne przyjęło w piątek rezolucję wzywającą UE i jej państwa członkowskie do udzielenia większego wsparcia krajom AKP, zwłaszcza tym, których ludność jest najbardziej narażona […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Laur Internetu

Wybierz Polskie