Zwykłe sprawy niezwykłych ludzi

Spółdzielnia „Energetyk” z Wrocławia jest jaśniejącą gwiazdą na mapie polskiej spółdzielczości mieszkaniowej. Moc jej działalności bierze się z ludzi, ich wkładu pracy, empatii i szeroko pojętego solidaryzmu

Siła i rozmach inwestycyjny Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Energetyk” udowadniają, że jest ona w pełni profesjonalną instytucją. Stale podnosi poziom techniczny swoich zasobów. Jednocześnie dba o otoczenie, małą architekturę i utrzymanie kosztów eksploatacji na akceptowalnym poziomie.

– Gwarantujemy pewność jutra naszym mieszkańcom; staramy się – mówi Maria Nowak, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Energetyk” we Wrocławiu.

Termomodernizacja

Pomimo trwającej pandemii zakończono i rozliczono wszystkie roboty termomodernizacyjne w roku 2021, choć termin umowny pozwalał na zakończenie prac zdecydowanie później. Dzięki tak spektakularnemu przyspieszeniu realizacji termomodernizacji udało się uniknąć znacznego zwiększenia kosztów prac wynikającego ze wzrostu cen materiałów budowalnych, sprzętu i robocizny oraz kosztu odsetek w części dotyczącej kredytu. 

Termomodernizacja budynków przyczynia się zarówno do zmniejszenia zapotrzebowania budynku na energię cieplną – co przekłada się na niższe rachunki za ogrzewanie, jak i na zwiększenie wartości mieszkań – co skutkuje powiększeniem majątku mieszkańców. Ceny mieszkań (nawet tych wymagających gruntownego remontu) w budynkach po termomodernizacji osiągają wartości zbliżone do cen lokali z rynku pierwotnego.

Całkowity koszt wszystkich robót termomodernizacyjnych wyniósł ponad 18 mln zł. Spółdzielnia pozyskała dofinansowanie ze środków unijnych w łącznej kwocie ponad 11,5 mln zł, z czego dotacje bezzwrotne wyniosły ponad 6,1 mln zł. Pozostała kwota została rozłożona na raty z atrakcyjnym oprocentowaniem poniżej poziomów rynkowych.

– Zrealizowaliśmy zaplanowane termomodernizacje. Zostały nieliczne nieruchomości, które wymagają jeszcze prac w tym zakresie. Udało się nam odebrać wszystkie prace na koniec roku, rozliczyć prace inwestycyjne i kredyt. Czekamy na wejście w życie programu „Fale renowacji”. Renowacje przyczynią się do podniesienia standardu budynków i oszczędniejszego gospodarowania zasobami – podkreśla Maria Nowak.

Dyscyplina planów inwestycyjnych spółdzielni przewiduje remont i wymianę wind oraz wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych. Bardzo ważną inwestycją, która per saldo przełożyło się na korzyści ekonomiczne, było założenie nowoczesnych falowników odzyskujących energię.  Celem uzyskania kolejnych oszczędności dla mieszkańców spółdzielnia podjęła decyzję o montażu urządzeń eliminujących pobór energii biernej. Oszczędności z tego tytułu mogą sięgnąć nawet ok. 10 tys. zł rocznie dla jednej klatki schodowej.

Wysiłki zarządu skupione są także na pozyskiwaniu zewnętrznych finansowań. Pozyskano świadectwa efektywności energetycznej, tzw. „Białe Certyfikaty”. Zdecydowano się na ich sprzedaż po jednej z historycznie najwyższych notowanych na giełdzie cen. Uzyskano tym samym łączne środki w wysokości ponad 670 000 zł, które zostały zaksięgowane jako przychody na funduszu remontowym poszczególnych nieruchomości.

Spółdzielnia udowadnia, że jej mieszkańcy mogą czuć się bezpieczni. Dba o ich komfort oraz o majątek spółdzielczy poprzez przeprowadzanie bieżących analiz nowości technicznych i możliwości dofinansowań.

Jednym z głównych wyzwań, jakim musi sprostać, jest ogólnoświatowy kryzys energetyczny i galopujące ceny energii. Z informacji docierających do zarządu wynika, że od nowego roku ciepło może podrożeć nawet o 40%, co w połączeniu z kończącą się tarczą antyinflacyjną spowoduje podwyżki za ciepło o ponad 50%. Dlatego też w miesiącach letnich zarząd przeprowadził szczegółową analizę mocy zamówionych. W jej wyniku obniżył moc zamówioną, dzięki czemu uzyska oszczędności wynoszące ok. 200 tys. zł rocznie. Dzięki nowoczesnym urządzeniom zamontowanym w węzłach cieplnych jest w stanie na bieżąco prowadzić monitoring maksymalnej mocy i odpowiednio reagować. 

Wrocławski „Energetyk” nie zapomina również o najmłodszych: 17 czerwca br. przy stawie przy ul. Lotniczej odbył się festyn  z okazji Dnia Dziecka finansowany przez spółdzielnię, zorganizowany przez tutejsze Koło Wędkarskie. 

– Życie pokazuje, że czasami mieszkańcy znajdują się w sytuacjach dramatycznych i bez nas by się nie obyli. Pomoc państwa, ale też innych instytucji, które są do tego powołane, nieraz nie spełnia ich oczekiwań; dlatego w takich momentach musi włączyć się spółdzielnia. Jest to dla nas naturalne. Wiem, że nie jest to naszym obowiązkiem statutowym, ale wraz z nowym zarządem będzie to podtrzymywane – dodaje Maria Nowak.

W walce o sprawiedliwość

Konsekwencją skutecznego zarządzania i reprezentowania interesu mieszkańców na zewnątrz jest walka sądowa „Energetyka” o pawilon przy ul. Powstańców Śląskich 159, o którą spór toczy się już 18 lat. 

Po przyznaniu spółdzielni przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu pawilonu na własność, dotychczasowy udziałowiec tj. Tekton Sp. z o.o. we Wrocławiu złożył skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy, nie kwestionując słuszności decyzji Sądu Okręgowego co do ustalonego właściciela, postanowieniem z dnia 6 maja 2021 r. uchylił sprawę do ponownego rozpoznania, celem rozliczenia pomiędzy stronami pożytków z nieruchomości.

Staraniem spółdzielni Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał wpisów w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości uwzględniających wniosek spółdzielni, na podstawie którego Sąd Okręgowy we Wrocławiu udzielił zabezpieczenia poprzez ustanowienie zakazu zbywania lub obciążania przez Tekton Sp. z o.o. udziału we współwłasności. Ostatecznie jako właściciel i użytkownik wieczysty wpisana jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „ Energetyk” jako właściciel w udziale 1/1, a w Dziale III jako skutek uchylenia sprawy przez Sąd Najwyższy, wpisane jest ostrzeżenie o niezgodności treści księgi z rzeczywistym stanem przeciwko prawu użytkowania wieczystego i własności budynku przysługującego spółdzielni w udziale 1/1, na rzecz Tekton Sp. z o.o.

– W tak uporządkowanym już formalnie stanie sprawy, czekamy na ostateczne rozstrzygnięcie. Wszak “Sprawiedliwość jest ostoją mocy i trwałości Rzeczypospolitej” – sumuje Maria Nowak.

Danuta Klimek

Podziel się:

Nastepne

W stronę poprawy psychiatrii dziecięcej

śr. wrz 28 , 2022
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku w niezwykle przemyślany sposób realizuje swoją koncepcję przeciwdziałania zaburzeniom psychicznym dzieci i młodzieży. Jego dyrektor wraz z zespołem terapeutycznym uważają, że młodzi pacjenci powinni trafiać na oddział szpitalny tylko wtedy, kiedy zawiodą inne formy wsparcia Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Gdańsku posiada 46 łóżek rejestrowych dla dzieci i młodzieży. Praktycznie zawsze oddział jest wypełniony ponad stan, gdzie wszyscy pacjenci wymagają bezwzględnej hospitalizacji. Zdaniem dyrekcji oraz lekarzy potrzebne są działania, które spowodują […]

Polecamy

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie