Picie elbląskiej kranówki to korzyść dla zdrowia, portfela i środowiska

Dlaczego warto pić wodę z kranu, inwestować w edukację, a także modernizować infrastrukturę – mówi Marek Misztal, prezes zarządu Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w rozmowie z Tomaszem Popławskim

Picie elbląskiej kranówki to korzyść dla zdrowia, portfela i środowiska – Monitor Rynkowy
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

EPWiK prowadzi obecnie dużą inwestycję oczyszczalni ścieków. Proszę powiedzieć coś więcej na temat tego projektu.

Projekt pn. „Modernizacja gospodarki ściekowej w Aglomeracji Elbląg” został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, działanie 2.3 „Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”. Wartość całej inwestycji opiewa na kwotę blisko 212 mln zł brutto. Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej dla całego projektu pn. „Modernizacja gospodarki ściekowej w Aglomeracji Elbląg” to ponad 107 mln zł netto, a w zakresie samej oczyszczalni – ok. 101 mln zł netto. W ramach projektu realizowana jest  „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Mazurskiej 47 w Elblągu”. Generalnym wykonawcą jest spółka Instal Warszawa S.A. Wartość kontraktu to ponad 198 mln zł brutto. Głównym celem projektu jest poprawa integralności środowiskowej i zmniejszenie ryzyka jego zanieczyszczenia oraz wypełnienie zobowiązań Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) i uregulowań w zakresie oczyszczania ścieków obowiązujących w Polsce i krajach UE. Główne cele przedsięwzięcia to: podniesienie niezawodności systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków, ograniczenie spływu zanieczyszczeń do rzeki Elbląg i Zalewu Wiślanego, obniżenie ryzyka katastrofy budowlanej i w konsekwencji – ryzyka katastrofy ekologicznej. Ponadto inwestycja przyczyni się do zwiększenia komfortu życia mieszkańców aglomeracji (hermetyzacja najbardziej uciążliwych obiektów, która zmniejszy uciążliwość zapachową) oraz stabilizacji produkcji własnego źródła energii (biogazu), która wpłynie korzystnie na optymalizację bilansu energetycznego zakładu. Zakres prac modernizacyjnych obejmuje budowę nowych obiektów, przebudowę, rozbudowę oraz wyburzenie części istniejących obiektów, wymianę urządzeń na nowoczesne oraz wprowadzenie nowoczesnego systemu sterowania i monitoringu pracy całego obiektu.

Do nowych obiektów oczyszczalni, powstałych w trakcie prac modernizacyjnych, możemy zaliczyć m.in.: automatyczną stację zlewną dla nieczystości ciekłych dowożonych do zakładu wozami asenizacyjnymi, stację zagęszczania osadów nadmiernych wraz ze zbiornikami osadu nadmiernego oraz osadu zagęszczonego, stację odwadniania osadów przefermentowanych, instalacje dawkowania koagulantów, ujęcie wraz z pompownią wody technologicznej, stację kogeneracji wyposażoną w nowe agregaty prądotwórcze i kompostownię osadów ściekowych. Z najważniejszych przebudowywanych bądź modernizowanych obiektów należy wymienić m.in.: stację krat, piaskownik napowietrzany, osadniki wstępne, bioreaktor, osadniki wtórne, komory fermentacyjne i wszystkie pompownie technologiczne. Zakończenie prac modernizacyjnych planowane jest na sierpień 2023 roku.

Picie elbląskiej kranówki to korzyść dla zdrowia, portfela i środowiska – Monitor Rynkowy
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ekologia jako element przewagi konkurencyjnej: jak państwo odnoszą się do tej tezy?

W obecnych czasach bycie ekologicznym nabiera zupełnie innego wymiaru. Społeczeństwo jest bardziej wyedukowane, widzi niekorzystne zmiany klimatyczne i troszczy się o planetę. Większość firm, aby utrzymać się na rynku, zachęcić do siebie klienta, czyni działania w sferze ekologii (wprowadza opakowania zwrotne, stosuje materiały z recyklingu, oszczędnie zużywa wodę i energię elektryczną, promuje ekologiczną żywność). Świadomy konsument, któremu zależy na naszej planecie, wybiera spośród wielu ofert tę, która jest ekologiczna. Większość Polaków, jak pokazują badania, uważa, że zmiany klimatyczne są niekorzystne i każdy z nas jest odpowiedzialny za minimalizowanie niekorzystnych skutków zmian klimatu. My podzielamy tę opinię, dlatego też stawiamy na szerzenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców.

Promują państwo ideę picia wody bezpośrednio z kranów. Jak przekonać ludzi do tego nawyku i w jaki sposób uświadamiać ich o bezpieczeństwie tego rozwiązania?

Są co najmniej trzy ważne powody do picia elbląskiej wody. Warto je poznać i przekonać się, że picie kranówki to korzyść dla zdrowia, dla portfela i dla środowiska.

Po pierwsze: oszczędność pieniędzy – czteroosobowa rodzina zapłaci za wodę pitą z kranu około 22 zł za rok.

Po drugie: oszczędność czasu – nie trzeba kupować wody w sklepie – jest zawsze pod ręką, wystarczy tylko odkręcić kurek.

Po trzecie: oszczędność zdrowia – nie trzeba nosić ciężkich butelek z wodą.

Woda płynąca w elbląskich kranach jest regularnie badana, a więc bezpieczna. Wpływa korzystnie na zdrowie, gdyż jest bogata w składniki mineralne, jest czysta i smaczna, bo pochodzi z ujęć głębinowych. Woda w naszych kranach dostarcza konsumentom wielu niezbędnych składników mineralnych w przyswajalnej dla organizmu ludzkiego postaci, które mają pozytywny wpływ na zdrowie człowieka. Twardość wody naturalnej jest spowodowana przez węglany, wodorowęglany, wodorotlenki wapnia i magnezu wytrącające się podczas gotowania w postaci widocznych osadów. Jest to jak najbardziej naturalny proces, którego nie należy się obawiać. Ponadto, pijąc wodę z kranu, jesteśmy EKO: ograniczamy produkcję plastikowych śmieci, przyczyniamy się do zmniejszenia zanieczyszczenia mikroplastikiem, wspieramy środowisko i jego naturalne zasoby. Aby przekonać mieszkańców Elbląga do picia wody z kranu, prowadzimy kampanię informacyjną „Mam powody do picia elbląskiej wody”, wykorzystując plakaty promocyjne czy ulotki edukacyjno-informacyjne. 

Picie elbląskiej kranówki to korzyść dla zdrowia, portfela i środowiska – Monitor Rynkowy

EPWiK prowadzi aktywną działalność edukacyjną wśród dzieci i młodzieży. Na czym ona polega?

Stawiamy na edukację naszych mieszkańców, zaczynając od edukacji najmłodszych. Naszym celem jest kształtowanie u dzieci postaw proekologicznych, nauka prawidłowego korzystania z urządzeń kanalizacyjnych czy skłonienie do picia wody z kranu. Wierzymy, że rozwijanie od najmłodszych lat świadomości ekologicznej spowoduje większą wrażliwość pokolenia na otaczającą nas przyrodę i szacunek dla zasobów naturalnych naszej planety. W ramach kampanii informacyjnej „Mam powody do picia elbląskiej wody” przygotowaliśmy książeczkę – kolorowankę z ciekawym wierszykiem promującym picie kranówki oraz zadaniami do samodzielnego wykonania. W marcu br., we współpracy z lokalnym portalem „portel.pl”, przeprowadziliśmy konkurs plastyczny kierowany dla grupy wiekowej 5-i 6-latków, który miał za zadanie wyłonić pomocnika naszej reklamowej bohaterki – Zuzi.

Konkurs cieszył się bardzo dużym powodzeniem wśród przedszkolaków. Wpłynęło wiele ciekawych prac (119 prac z 30 przedszkoli).

Obecnie spółka pracuje nad kolejną publikacją w formie komiksu, a więc skierowaną do nieco starszych dzieci (dzieci szkolne z klas 1 – 3), dotyczącą dbania o kanalizację sanitarną. W planach jest również wykonanie ścieżki edukacyjnej na terenie zmodernizowanej oczyszczalni ścieków, która pozwoli przybliżyć mieszkańcom skomplikowany proces oczyszczania ścieków sanitarnych.

Ma państwo w swojej ofercie bogatą listę usług dodatkowych. Powiedzmy kilka słów o nich.

Oprócz działalności podstawowej przedsiębiorstwa, tj. zaopatrzenia mieszkańców w wodę i odprowadzania ścieków, oferujemy również dodatkowe usługi, takie jak badania laboratoryjne zarówno wody przeznaczonej do picia, jak i nieczystości płynnych (tj. ścieków). W spółce działają dwa odrębne laboratoria, charakteryzujące się wysokimi kwalifikacjami personelu, sprawdzanymi poprzez udział w badaniach biegłości: 

– Laboratorium Badania Wody, które posiada zatwierdzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego system jakości wykonywanych badań,

– Laboratorium Badania Ścieków zapewniające wysoką jakość badania potwierdzoną wdrożonym systemem zarządzania (certyfikat akredytacji PCA).

Spółka oferuje usługę wynajmu specjalistycznego sprzętu i środków transportu, wykonywania inspekcji telewizyjnej rurociągów, studni głębinowych oraz bezwykopową naprawę przewodów kanalizacyjnych. W swojej ofercie posiadamy również usługi typu: wymiana zaworów, wymiana wodomierzy po regeneracji wraz z ponowną legalizacją, usługa zamknięcia bądź otwarcia dopływu wody. Na kompostowni, zlokalizowanej na terenie oczyszczalni ścieków, produkujemy nawóz organiczny i polepszacz glebowy, który stosowany regularnie poprawia właściwości fizyczne i chemiczne gleby oraz zwiększa jej właściwości buforowe, podnosi zawartość próchnicy oraz przeciwdziała zakwaszeniu.

Picie elbląskiej kranówki to korzyść dla zdrowia, portfela i środowiska – Monitor Rynkowy
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jak duże znaczenie ma wysoki poziom szeroko pojętej jakości – zarówno dla państwa, jak i dla obecnych i potencjalnych klientów?

Jakość świadczonych usług jest podstawą funkcjonowania współczesnego przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo nasze w swojej działalności stara się współgrać z zasadą ESG. Chcemy żyć zgodnie z naturą, zapewniając optimum zadowolenia dla naszych obecnych i przyszłych klientów, dostarczając produkt najwyższej jakości przy akceptowalnej cenie. Mamy świadomość, że działamy w sferze infrastruktury krytycznej, w sferze odpowiedzialności przed społeczeństwem za zdrowy produkt.

Jakie plany rozwojowe na najbliższy czas?

Na chwilę obecną skupiamy się na zakończeniu największej inwestycji na przestrzeni ostatnich lat w naszym mieście, tj. modernizacji oczyszczalni ścieków. W najbliższych planach mamy modernizację kolejnej wyeksploatowanej przepompowni ścieków zlokalizowanej przy ul. Grunwaldzkiej. Na początku tego roku uruchomiliśmy dwie mikroinstalacje fotowoltaiczne (36 kWp) na stacjach uzdatniania wody – Królewiecka i Malborska. Zamierzamy kontynuować inwestycje w odnawialne źródła energii, zakładając we własnym zakresie kolejne mikroinstalacje FV. Zamierzamy przeprowadzić dużą inwestycję z zakresu fotowoltaiki  i w związku z tym wyłoniliśmy w przetargu wykonawcę audytu energetycznego i dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą dla dwóch dużych instalacji na stacjach uzdatniania wody: SUW Szopy i SUW Królewiecka. W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej i uzgodnień jest również uzbrojenie nowych terenów miasta (Modrzewina Północ, ul. Wschodnia) w sieci wodno-kanalizacyjne. Kolejną planowaną inwestycją jest poprawa niezawodności i bezpieczeństwa dostaw wody dla dzielnicy Rubno, która polega na doprowadzeniu tam wody pochodzącej z miejskiej stacji uzdatniania. W planach, w zależności od dostępności środków finansowych, jest optymalizacja wybranych zlewni kanalizacji deszczowej, które w sytuacji nawalnego deszczu zagrożone są lokalnymi podtopieniami.

Oprócz codziennej, statutowej działalności, stara się państwo aktywnie uczestniczyć w codziennym życiu regionu. Z jakim odzewem spotykają się te działania i jak EPWiK jest postrzegany wśród mieszkańców?

Po zakończeniu modernizacji oczyszczalni ścieków zostanie stworzona specjalna ścieżka edukacyjna, która przybliży zainteresowanym proces technologiczny oczyszczania ścieków. Spodziewamy się większego zainteresowania przede wszystkim wśród młodzieży szkolnej i studentów, ale również pozostali mieszkańcy będą mogli się przekonać, na czym polegała największa inwestycja ostatnich lat w naszym regionie. W kwietniu br. EPWiK Sp. z o.o. podpisało list intencyjny w przedmiocie wyrażenia woli podjęcia współpracy w zakresie tworzenia sieci i platformy kooperacji wodnej określonej jako „Elbląska sieć specjalizacji i ekonomii wodnej”, służącej wspólnej realizacji zadań w zakresie szeroko pojętej polityki i edukacji wodnej, z uwzględnieniem działań zapobiegawczych i minimalizujących skutki występowania negatywnych efektów zmian klimatu i gwałtownych zjawisk atmosferycznych.

Kluczowym słowem w funkcjonowaniu spółki są relacje. Jak je budować? Jakich narzędzi użyć, by „cementować” przedsiębiorstwo i budować nie tylko zespół, ale społeczność pracowników?

Kluczem do sukcesu działalności firmy są oczywiście jej pracownicy. Utrzymywać dobre relacje w dzisiejszych czasach to bardzo trudne zadanie. Wszechobecna drożyzna, wysoka inflacja, a także opór Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w pozytywnym rozpatrywaniu wniosków o skracanie dotychczasowych taryf i ustalaniu nowych, adekwatnych do sytuacji ekonomicznej kraju i przedsiębiorstw wodociągowych, nie sprzyja budowaniu dobrych relacji. Istotnym elementem jest budowanie więzi między pracownikami a pracodawcą, czemu służą cykliczne spotkania zarówno z pionem kierowniczym, jak i z pozostałymi pracownikami. Jako pracodawca uświadamiam swoim pracownikom, że są dla firmy ważni. Liczę się z ich potrzebami, dbam o ich komfort pracy, zapewniam odpowiednie warunki rozwoju. Uważam, że zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków do rozwoju nie tylko zwiększa ich zadowolenie z wykonywanej pracy, ale też pozytywnie przekłada się na ich efektywność.

Dla wielu ludzi podstawą atmosfery są warunki zatrudnienia. Jak wyglądają one u państwa?

Przede wszystkim zatrudniamy pracowników na podstawie umowy o pracę z pełnym pakietem świadczeń socjalnych. Po odbyciu okresu próbnego istnieje możliwość zatrudnienia na czas nieokreślony. Pracownicy EPWiK, pomimo coraz trudniejszej sytuacji na rynku, mogą liczyć na comiesięczne wynagrodzenie płacone w ustalonym terminie. Za lata przepracowane w naszej firmie każdemu pracownikowi przysługuje tzw. nagroda jubileuszowa. Przedsiębiorstwo stwarza warunki do pogłębiania wiedzy  swoich pracowników, finansując szkolenia.

Czego można się spodziewać, biorąc pod uwagę aktualną sytuację oraz przewidywane scenariusze rynkowe?

Od kilku lat przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne borykają się z brakiem środków na niezbędne inwestycje wymuszane stanem technicznym infrastruktury oraz wymogami stawianymi w dyrektywach unijnych narzucających osiąganie parametrów przyjaznych dla człowieka i dla środowiska. Mam nadzieję, że regulator podejdzie z powagą do problemu i zacznie akceptować wnioski o skrócenie okresu obowiązywania taryf, akceptując stawki za wodę i ścieki, co pozwoli na pokrycie kosztów funkcjonowania, a co najważniejsze – utrzymanie płynności finansowej branży.

Podziel się:

Nastepne

Ben Aaronovitch - Rzeki Londynu

pt. cze 30 , 2023
Pierwszy tom bestsellerowego cyklu o magicznym Londynie, który pokochali czytelnicy na całym świecie. Peter Grant, młody funkcjonariusz londyńskiej policji, marzy o zostaniu detektywem. Jednak po odebraniu zeznań świadka, który okazał się… duchem, Grant zwraca na siebie uwagę detektywa Thomasa Nightingale’a zajmującego się przestępstwami związanymi z wszelkimi przejawami niesamowitości. Tak zaczynają się jego przygody w pełnym magii mieście, w którym duchy, bogowie i wampiry żyją tuż obok zwykłych mieszkańców, a pradawne […]
Ben Aaronovitch - Rzeki Londynu – Monitor Rynkowy

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie