Ćwierć wieku TUW REJENT-LIFE

Ćwierć wieku TUW REJENT-LIFE – Monitor Rynkowy

Rok 2019 rozpoczyna 25-lecie powstania Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „REJENT-LIFE” powołanego w 1995 roku z inicjatywy samorządu notarialnego. Aktualnie jest ono jednym z dwóch towarzystw ubezpieczeń wzajemnych działających na polskim rynku ubezpieczeniowym i jedynym małym towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawnych

Status małego Towarzystwa ogranicza aktywność rynkową TUW „REJENT-LIFE” do docelowej grupy zawodowej, nadając Towarzystwu charakter korporacyjny. Zgodnie z obowiązującym prawem, ograniczenie zakresu podmiotowego potencjalnego kręgu ubezpieczonych do grupy zawodowej, obok kryteriów ilościowych, stanowi niezbędny ustawowy warunek uznania towarzystwa za małe.

Podstawowym celem przyświecającym założycielom Towarzystwa, tj. Izbom Notarialnym było stworzenie dodatkowego ubezpieczenia rentowego jako uzupełnienia powszechnego systemu emerytalnego dla grupy zawodowej i ubezpieczenia życia na znacznie bardziej korzystnych, bo niekomercyjnych warunkach.

Działalność Towarzystwa oparta jest na ubezpieczeniowej zasadzie wzajemności – nie jest ona obliczona na zysk, lecz stanowi zabezpieczenie swoich członków po możliwie najniższych kosztach ubezpieczenia. Stanowi to istotny czynnik wyróżniający Towarzystwo pośród zakładów ubezpieczeń na życie prowadzących działalność w obszarze rynku ubezpieczeniowego w Polsce.

Oferta ubezpieczeniowa Towarzystwa jest budowana od 1995 roku i doskonalona w oparciu o sugestie i zapotrzebowanie członków Towarzystwa oraz dostosowywana do zmieniających się na przestrzeni 25 lat działalności regulacji prawnych i nadzorczych. Z uwagi na długoterminowy charakter prowadzonych przez Towarzystwo ubezpieczeń, do których należą ubezpieczenia rentowe, pozostaje ona stabilna. W zakresie dodatkowego zabezpieczenia rentowego Towarzystwo proponuje zarówno ubezpieczenie grupowe, jak i dodatkowe ubezpieczenia indywidualne dla notariuszy i ich małżonków.

Najbardziej powszechnym, a zarazem charakteryzującym się najszerszym zakresem ochrony ubezpieczeniowej jest ubezpieczenie uniwersalne: rent i na wypadek śmierci. Wyróżnia się ono:

 • gwarantowanym charakterem świadczeń, tj. ich wypłata następuje w zdefiniowanych w umowie wysokościach i zgodnie ze zdarzeniami i warunkami przewidzianymi w umowie oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia;
 • szerokim zakresem ochrony ubezpieczeniowej obejmującej: 
 • Rentę związaną z osiągnięciem wieku wypłacanej notariuszowi dożywotnio, możliwej od 65 roku życia, której wysokość jest gwarantowana w całym okresie wypłaty,
 • Rentę wdowią wypłacaną małżonkowi dożywotnio, niezależnie od wieku wdowy/wdowca w dniu rozpoczęcia pobierania renty,
 • Rentę sierocą, wypłacaną dziecku do czasu ukończenia wieku 25 lat, gdy notariusz nie ma małżonka,
 • Rentę inwalidzką, wypłacaną dożywotnio bez względu na wiek notariusza, z powodu jego trwałej niezdolności do wykonywania obowiązków notariusza i odwołania z tego tytułu ze stanowiska.

Ponadto, ubezpieczenie uniwersalne zapewnia ochronę życia zarówno małżonka, jak i notariusza i zawierane jest bez względu na wiek ubezpieczonego, a objęcie ochroną ubezpieczeniową nie wymaga przeprowadzenia badań lekarskich.

Do mocnych stron działalności TUW „REJENT-LIFE” należy zaliczyć w szczególności:

 • dopasowanie oferty do potrzeb ubezpieczonych i zarazem członków Towarzystwa;
 • sprawność organizacyjną odzwierciedlającą się w niskim wskaźniku kosztów prowadzenia działalności;
 • dobrą jakość portfela inwestycyjnego/lokacyjnego dopasowanego do struktury czasowej zobowiązań Towarzystwa, zapewniającego stosunkowo stabilne i rentowne dochody.
RYNEK /DZIAŁ I/TUW „REJENT-LIFE”
Wskaźniki rentowności

i sprawności działania

20152016201720182015201620172018
Wskaźnik działalności rentowności lokacyjnej1,91%4,37%6,42%-0,08%3,71%4,23%4,64%4,52%
Dynamika lokat98,07%100,59%102,00%90,72%106,88%107,33%108,31%106,80%
Ogólny wskaźnik poziomu lokat98,93%98,87%99,40%98,94%99,78%99,83%99,92%99,88%
Współczynnik szkodowości brutto70,48%76,96%82,00%99,04%51,08%51,50%42,96%57,01%
Wskaźnik kosztów działalności ubezpieczeniowej22,74%22,73%21,72%23,63%8,41%7,42%7,98%7,30%

Analiza zamieszczonych wskaźników potwierdza odrębności i przewagi TUW „REJENT-LIFE”:

 • uwagę zwracają wysokie i stabilne w całym prezentowanym okresie wskaźniki rentowności działalności lokacyjnej Towarzystwa;
 • ponadto na szczególną uwagę zasługują wskaźniki kosztów działalności ubezpieczeniowej, stabilne i znacząco niższe w porównaniu z rynkiem ubezpieczeniowym;
 • wskaźniki szkodowości brutto także kształtują się na poziomie bardziej korzystnym aniżeli średnia dla rynku ubezpieczeniowego;
 • zbliżone do rynku, ale mimo to bardziej korzystnie prezentują się także wskaźniki dynamiki lokat i poziomu lokat.

Aspiracją zespołu zarządzającego Towarzystwem jest utrzymanie korzystnych dotychczasowych trendów na coraz trudniejszym rynku i sprostanie oczekiwaniom  członków – ubezpieczonych, jak również dbałość o rozwój i satysfakcję pracowników, z którymi można podejmować nowe wyzwania.

Maria Kuchlewska

Podziel się:

Nastepne

Różne modele finansowania – ta sama wysoka jakość

czw. wrz 26 , 2019
Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. to od lat dobry i sprawdzony partner. Buduje mieszkania zarówno w formule budownictwa partycypacyjnego, jak i lokale komunalne – w tym z przeznaczeniem dla seniorów i osób niepełnosprawnych Obecnie TTBS ma w realizacji około 200 mieszkań, z czego 48 będzie mieszkaniami przeznaczonymi dla seniorów i osób niepełnosprawnych. Powstaje także budynek z 72 mieszkaniami komunalnymi. Pierwsze mieszkania z tej realizacji zostaną oddane do użytku […]
Różne modele finansowania – ta sama wysoka jakość – Monitor Rynkowy

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie