Mazowsze inwestuje w drogi

Priorytetem dla Samorządu Województwa Mazowieckiego jest dbanie o ciągły rozwój infrastruktury drogowej. Dlatego od wielu lat nakłady finansowe na tutejsze drogi wojewódzkie systematycznie rosną

Jakość dróg i sieć drogowa to zasadnicze kwestie dla cywilizacyjnego rozwoju każdego regionu. Stan tej infrastruktury jest kluczowym czynnikiem stymulującym wzrost gospodarczy i istotnym aspektem podnoszącym atrakcyjność terenów inwestycyjnych.

Stan techniczny dróg woj. mazowieckiego na koniec 2018 r. w stopniu dobrym i zadowalającym osiągnięty został na poziomie 68%, co stanowiło wzrost do roku poprzedniego o 5 punktów procentowych. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie osiągnął ten wynik dzięki inwestycji środków, które osiągnęły historycznie największą kwotę ponad 600 mln zł. Przełożyło się to na jakość dróg. W 1999 r., kiedy powstał Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, finansowanie tego sektora było niewielkie. Tylko 15% dróg było w stanie zadowalającym. Dziś jest to wskaźnik na poziomie blisko 70%. W latach 2015–2019 łącznie na przebudowę i remonty dróg wojewódzkich samorząd przeznaczył niemal 2 mld zł. Za taką kwotę przebudowanych i wyremontowanych zostało ponad 1000 km dróg. Łącznie na drogach wojewódzkich na Mazowszu tylko w 2019 r. prowadzonych było 105 zadań, począwszy od drobnych remontów poprzez budowę sygnalizacji świetlnych, skończywszy na uzupełnianiu infrastruktury drogowej o chodniki i drogi dla rowerów. Prowadzono także duże inwestycje o wartości ponad 100 mln zł, m.in. na północy województwa – przebudowa 14-kilometrowego odcinka drogi 541 na terenie gminy Żuromin, na południu województwa – w powiecie lipskim budowa 8,5-kilometrowego odcinka drogi 747 po nowym śladzie, w powiecie płockim – budowa obwodnicy Gąbina (DW 574) czy przebudowa 10 km drogi w okolicach Żyrardowa i Grodziska Mazowieckiego (DW 579). 

Na Mazowszu największym wyzwaniem jest budowa i przebudowa „wlotówek” do stolicy. Ze względu na zwartą zabudowę i uwarunkowania środowiskowe, inwestycje te wymagają ogromnych nakładów finansowych i wywołują konflikty. Niejednokrotnie cały proces przygotowania inwestycji trwa przez wiele lat z uwagi na liczne odwołania mieszkańców. Droga jest inwestycją służącą ogółowi, ale nie każdy mieszkaniec chce, aby powstała w jego sąsiedztwie. Dotyczy to w szczególności dróg, które generują duże natężenia ruchu, a wybrane mazowieckie drogi wojewódzkie przenoszą ruch rzędu 20–35 tys. pojazdów na dobę. Jeszcze w tym roku rozpocznie się budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego. Budowa 7,5-kilometrowego odcinka tej drogi to koszt ponad 200 mln zł, głównie ze względu na nienośne grunty oraz zaprojektowany duży obiekt nad linią kolejową. Sam koszt wykupu gruntów pod inwestycje to wydatek ponad 30 mln zł. Dla porównania: całkowity koszt budowy 8,5 km drogi na południu Mazowsza po nowym śladzie to rząd wielkości 54 mln zł. Na potrzeby budowy i przebudowy dróg wojewódzkich tylko w ostatnich 5 latach pozyskanych zostało niemalże 8 tys. działek o łącznej powierzchni 780 ha za kwotę 66,5 mln zł. Na tym przykładzie widać, jak kosztowna jest budowa obwodnic miast położonych w bliskiej odległości od stolicy.

Przed Województwem duże zmiany – planowany budżet na rok 2020 dla MZDW w Warszawie to kwota 715 mln zł. Zarząd jest w trakcie opracowania dokumentacji projektowych na prawie 200 km dróg wojewódzkich. Planuje budowę kolejnych 30 km drogi 747 po nowym śladzie od Lipska do Iłży, budowę „Paszkowianki” od skrzyżowania z DW 719 w okolicach Pruszkowa do autostrady A2, a także budowę obwodnicy Mławy i Sierpca.

Dodatkowo, w ramach współpracy z lokalnymi samorządami, zostało zawartych ponad 200 porozumień na opracowanie dokumentacji. W większości porozumienia dotyczą punktowych zadań (budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych, przebudowa skrzyżowań), ale i one są bardzo istotne. Ogromnym zastrzykiem finansowym było uruchomienie środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Aktualnie ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO na lata 2014–2020 realizowane są 4 zadania na kwotę 300,883 mln zł, z czego kwota dofinansowania wynosi 238,626 mln zł. Łącznie w ciągu 15 lat przy współudziale środków z UE na drogach wojewódzkich zrealizowanych zostało 17 projektów o łącznej wartości 999,810 mln zł (z czego środki UE to 786,727 mln zł). Za taką kwotę przebudowano ponad 245 km dróg wojewódzkich.

Wszystkie drogi wojewódzkie na Mazowszu mają połączenie z drogami o znaczeniu krajowym. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, zdając sobie sprawę z tego, jak ważna jest modernizacja dróg dla rozwoju województwa, stara się wyrównać dysproporcje między regionami, dzięki czemu środki na odbudowę infrastruktury drogowej dzielone są według zasady zrównoważonego rozwoju województwa.

Sonia Platajs-Szefer

Podziel się:

Nastepne

Z myślą o ludziach

pon. wrz 30 , 2019
Trzuskawica S.A., lider wśród producentów wyrobów wapienniczych w Polsce, swoją pozycję zawdzięcza mądremu zarządzaniu oraz nastawieniu na pracowników i ich bezpieczeństwo Kruszywo przewożone przez 4,7 mln km dróg rocznie w transporcie kołowym i 272 tys. km w transporcie kolejowym. 600 dostarczanych ładunków dziennie. 1,5 tys. ton kamienia wydobywanych w godzinę. Liczby pozwalają mówić o firmie Trzuskawica S.A. jako o liderze producentów wyrobów wapienniczych w Polsce. Ale wchodząca w skład  międzynarodowego […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie