Powiat namysłowski realizuje wyczekiwane inwestycje

W powiecie namysłowskim dzieje się dużo. Pod koniec 2020 roku ustalono rekordowo wysoki budżet na rok 2021.

Wydatki opiewają na kwotę 63,3 mln zł, z czego blisko 7 mln przeznaczone zostanie na cele inwestycyjne. Poziom zadłużenia powiatu na koniec 2020 roku z tytułu zaciągniętych kredytów stanowił jedynie 8,78% planowanych dochodów. Strategia Rozwoju Powiatu Namysłowskiego do 2023 roku stoi na mocnych fundamentach.

– Za fundamenty wizji rozwoju przyjmujemy zrównoważony rozwój, oparty o dialog i współpracę oraz zidentyfikowane zasoby, potencjał kapitału ludzkiego i otwartość na innowacje. Dążymy do tego, aby powiat namysłowski w sposób zrównoważony utrzymał pozycję dynamicznie rozwijającego się, spójnego wewnętrznie obszaru, który wykorzystuje potencjał swoich zasobów i rozwiązań innowacyjnych do zapewnienia konkurencyjności oraz atrakcyjności w skali regionu. Gwarantuje to wysoką jakość życia i możliwość rozwoju nowoczesnego, kreatywnego i otwartego społeczeństwa – mówi Konrad Gęsiarz, starosta namysłowski.

Morze inwestycji

Powiat namysłowski inwestuje m.in. w rozwój systemu oświaty, gospodarkę niskoemisyjną, wzrost dostępności komunikacyjnej czy bezpieczeństwo mieszkańców. Jedną z kluczowych inwestycji jest budowa kompleksu lekkoatletycznego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie. Planowana jest budowa bieżni okrężnej o długości 300 m, dwukierunkowej jednościeżkowej skoczni do skoku w dal i trójskoku, boiska piłkarskiego, rzutni do rzutu dyskiem i młotem, rzutni do rzutu oszczepem, rzutni do pchnięcia kulą, skoczni do skoku wzwyż, a także boiska wielofunkcyjnego. Całość inwestycji szacowana jest na ponad 3,2 mln zł. Warto dodać, że na inwestycję pozyskano dofinansowanie w kwocie blisko 624 tys. zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Przeciwdziałania COVID-19 oraz ze środków Funduszu Kultury Fizycznej w wysokości blisko 1,428 mln zł. Inwestycja ma zostać zrealizowana do końca października 2021 r.

Powiat przymierza się także do poprawy warunków uczniom szkół specjalnych. Do końca 2023 roku powstanie nowoczesny budynek Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie, gdzie uzyskano dofinansowanie w kwocie 3 mln zł. Projekt zakłada opracowanie dokumentacji technicznej oraz roboty budowlane w zakresie budowy nowoczesnego budynku dydaktycznego z zapleczem sportowym oraz zagospodarowaniem terenu.

Budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie jest obecnie poddawany głębokiej termomodernizacji. Na ten cel powiat pozyskał dofinansowanie w ramach naboru do podziałania 3.2.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla Subregionu Północnego RPO WO 2014-2020, w kwocie niemal 800 tys. zł (koszt całkowity projektu wynosi ponad 943 tys. zł). Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku. Zakres prac obejmuje m.in. termomodernizację, modernizację oświetlenia, wymianę stolarki okiennej, budowę instalacji PV, stworzenie „zielonej ściany” oraz montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku.

Pakt na rzecz bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców

Na terenie całego powiatu prowadzone są regularnie prace mające poprawić infrastrukturę drogową, a co za tym idzie, zwiększyć bezpieczeństwo drogowe na newralgicznych odcinkach. Starosta namysłowski, będący koordynatorem paktu na rzecz bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców, podpisał w tym celu list intencyjny z włodarzami gmin powiatu namysłowskiego, w skład których wchodzą gminy: Namysłów, Domaszowice, Świerczów, Pokój i Wilków. Celem paktu jest określenie wspólnych działań dotyczących inwestycji w infrastrukturę drogową – planów, projektów z dofinansowaniami zewnętrznymi, inwestycji w ramach środków własnych  – w celu zwiększenia efektywności inwestycji i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańcom, a także stworzenia warunków do szybszego rozwoju gospodarczego i społecznego. W praktyce oznacza to, że wszelkie prace na drogach powiatowych przebiegające na terenie poszczególnych gmin są ustalane i finansowane obustronnie, a zatem powiat i poszczególne gminy partycypują w kosztach.

Jacek Bies

Podziel się:

Nastepne

Digitalizacja projektów w Porcie Gdynia

pt. lip 9 , 2021
W dniu 05 lipca 2021 roku Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. i Stowarzyszenie BIM podpisali list intencyjny w sprawie współpracy w zakresie tworzenia propozycji dla interesariuszy oraz rekomendacji regulacji prawnych do administracji publicznej dotyczących wdrażania metodyki Building Information Modeling-Management „BIM” w Polsce. Celem współpracy jest między innymi wypracowanie standardów przygotowywanych dokumentów związanych z BIM w ramach prowadzonych postępowań przetargowych w ZMPG-a SA. Współpraca zakłada również promowanie i rekomendację wykorzystania narzędzi […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Laur Internetu

Wybierz Polskie