Nowocześni i prospołeczni

Powiat wieruszowski inwestuje w ekologiczne budownictwo, podążając za światowymi trendami. A system wsparcia dla osób niepełnosprawnych czyni powiat wyjątkowym w skali kraju

Położony w woj. łódzkim powiat wieruszowski o powierzchni 577 km2, zamieszkały przez 42 tys. ludności, w którym prym wiedzie przemysł meblarski, przetwórstwa mięsnego i odżywek dla roślin, wpisuje się w proekologiczne trendy. Obiekty powiatowe zostały poddane termomodernizacji, ogrzewane są peletem, ekogroszkiem lub gazem. W chwili obecnej Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. St. Staszica w Wieruszowie rozbudowywany jest o nowy budynek. Koszt inwestycji wyniesie 10,5 mln zł, z czego niemal 6 mln zł powiat pozyskał z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. A wyjątkowość budynku polega na tym, że powstaje on w nowej technologii: budownictwa pasywnego.

– Ponieważ w ostatnim okresie liczba uczniów wzrosła z poziomu 600 do ponad 900 i należało rozbudować placówkę o nowy obiekt, poszliśmy za światowymi trendami. To logiczne, bo kształcimy tu między innymi przyszłych budowlańców, którzy uczą się najnowocześniejszych technologii w swojej branży. Z biegiem lat wszystkie budynki będziemy stawiać w systemie pasywnym, aby zmaksymalizować efekty ekologiczne – podkreśla Andrzej Szymanek, starosta wieruszowski.

– Nie zapominamy o udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych. Chcemy, aby nasza młodzież o nich pamiętała, projektując i wznosząc budynki – dodaje Stefan Pietras, wicestarosta powiatu.

Mało widzialni, lecz potrzebni

To właśnie polityka względem osób niepełnosprawnych czyni powiat wieruszowski wyjątkowym. Ten trudny temat został tu podjęty w sposób przemyślany i dojrzały, a osiągnięte efekty mogą być śmiało uznane za wzór w skali kraju. Było tak:

– Niepełnosprawni, zwłaszcza ci z zaburzeniami psychicznymi, byli przedtem mało widoczni, bo zamknięci w czterech ścianach. Z gminnych ośrodków pomocy społecznej napływały do nas informacje, że istnieją takie osoby potrzebujące realnego wsparcia. Zaczęliśmy je „wyłuskiwać” do specjalnego programu. Utworzyliśmy środowiskowe domy samopomocy w Osieku, Chróścinie i Czastarach, adaptując niewykorzystane obiekty. W tę strukturę włączyliśmy również dwa domy pomocy społecznej w Chróścinie. Efekty rosły. Ściśle współpracujemy z profesjonalnymi organizacjami pozarządowymi – relacjonuje Andrzej Szymanek.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci z oddziałem w Wieruszowie jest organizatorem Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ). Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” prowadzi Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ) oraz spółdzielnię socjalną Green Service. W nich osoby z dysfunkcjami są usamodzielniane i podejmują pracę. Właśnie tu zaczyna się również efekt ekonomiczny: wielu z nich pracuje bowiem na rzecz powiatu, wykonując roboty pomocnicze na drogach, czyszcząc chodniki czy dbając o zieleń. Czują się potrzebni. Chlubą powiatu są wyroby (częściowo eksportowane do Niemiec!), takie jak ceramiczne donice czy patery, które wytwarzane są w ZAZ lub na WTZ. Ponadto w pionierskim programie prowadzonym przez PCPR pn. „Centrum Usług Społecznych”, w budynku przekazanym przez powiat, „Klub Otwartych Serc” uruchomił mieszkania treningowe i wspomagane – podopieczni zamieszkują tu, uczą się funkcjonować i organizować życie codzienne, aby po pewnym czasie samodzielnie żyć. Wdrożono pomoc asystencką i opiekuńczą, a w gminie Lututów stworzono również dzienny dom pomocy dla seniorów. Kontynuacją wspomnianego programu jest projekt „Centrum Usług Środowiskowych”. Na te projekty pozyskano środki unijne oraz wsparcie PFRON-u. Powiat współpracuje też z fundacją „Happy Kids” z Łodzi zarządzającą trzema placówkami opiekuńczo-wychowawczymi typu rodzinnego w Lubczynie, Sokolnikach i Czastarach. Placówki te nie tylko pozwalają zaspokoić emocjonalne i wychowawcze potrzeby dzieci w warunkach zbliżonych do rodzinnych, ale są tańsze w utrzymaniu o 40% od tzw. domów dziecka.

Wyzwanie: drogi

W ubiegłej kadencji najwięcej, bo aż 27% budżetu powiatu przeznaczono na drogi. Między innymi przebudowano 44 km dróg powiatowych za kwotę ok. 40 mln zł. Inwestycje finansowane były ze środków powiatu na poziomie 46%, 34% stanowiły środki funduszy unijnych i krajowych, a 20% – wsparcie gmin. Najbliższa 2-letnia inwestycja (koszt 12 mln zł) to przebudowa 6 km drogi na odcinku Wieruszów–Wyszanów, stanowiącym połączenie drogi wojewódzkiej nr 450 z węzłem komunikacyjnym trasy S8. Powiat dysponuje też 11 ha terenów inwestycyjnych w gminie Lututów – kilka kilometrów od trasy S8.

Warto też dodać, że powiat emituje obligacje komunalne, będąc wiarygodnym partnerem dla Banku Gospodarstwa Krajowego. Z kolei szpital powiatowy przekształcony w roku 2008 w samorządową spółkę z o.o., jako jeden z nielicznych w Polsce wypracowuje zyski, inwestując je w rozwój. 

Jacek Bies

Podziel się:

Nastepne

Rozwój i szacunek

pon. wrz 30 , 2019
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Żmigrodzie rozwija się prężnie, a pracownicy są angażowani i motywowani do pełnej szacunku komunikacji Za sterami MZGK Sp. z o.o. w Żmigrodzie stoi prezes Małgorzata Hołówka, która, zarządzając przedsiębiorstwem zaledwie od dwóch lat, wyprowadziła je z finansowej zapaści. – Kiedy we wrześniu 2017 roku objęłam stanowisko prezesa, spółka borykała się z długiem na poziomie 550 tys. zł. Obecnie, po ostatnich siedmiu miesiącach, […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie